Welkom.

Iedereen hier welkom op mijn blog. Overal in de natuur is veel te zien en te beleven. Zeker als inwoner van Midden-Limburg, zittend in de tuin of lopend door het naast liggende landgoed is natuur vaak dichtbij. Naast natuur van dichtbij als natuur van verder weg probeer ik de natuur via mijn bescheiden blogje dichterbij te halen voor de lezers.

Een zwart-wit plaatje.

In de verte op een weiland in het Roerdal zien we een paar ongewone zwarte vlekken. Eenmaal wat dichterbij is het overduidelijk het zijn zwarte zwanen (Cygnus atratus). De zwarte zwaan is bijna volledig zwart met enkel witte handpennen. De snavel is oranje tot rood met een witte streep over het uiteinde. De ogen zijn helder rood van kleur. De poten zijn grijs. Jonge exemplaren zijn grijsachtig bruin en hebben een lichter gekleurde snavel. Hij wordt 110 tot 140 centimeter lang en tot negen kilogram zwaar. De spanwijdte bedraagt 160 tot 200 cm. De geslachten zijn qua uiterlijke kenmerken gelijk maar het vrouwtje is iets kleiner met een kortere, dunnere hals, lichtere rode ogen, lichtere rood gekleurde snavel en minder sterk opgekrulde rugveren. De zwarte zwaan is nauw verwant aan de inheemse knobbelzwaan maar de zwarte zwaan is duidelijk kleiner. Zwarte zwanen worden in Nederland als exoot beschouwd.

De ontdekking van de zwarte zwaan heeft een oranje tintje. De eerste Europeaan die een zwarte zwaan zag was waarschijnlijk, de Nederlandse zeeman Antonie Caen die de vogel beschreef na een bezoek aan het Australische gebied rond Shark bay in 1636. Later in 1697 werden door de expeditie van Willem de Vlamingh enkele zwarte zwanen gevangen op Swan River, ook in West-Australië. Drie zwanen werden meegenomen naar Batavia en overleefden daar enige tijd. Daarna werd de soort niet meer gerapporteerd tot de Eerste Vloot in 1788 vanuit Engeland Australië bereikte. Kort daarna, in 1790, werd de ‘nieuwe’ soort wetenschappelijk beschreven door John Latham (1740-1837). Hij was een Britse arts, natuuronderzoeker en schrijver. Latham was de "grootvader" van de Australische ornithologie. Hij was in de gelegenheid om dieren van in Australië verzamelde vogels te onderzoeken die in de laatste 20 jaar van de 18e eeuw naar Engeland werden opgestuurd. Toch dook de zwarte zwaan voor die tijd al op in de literatuur en andere kunstvormen als de symbolische tegenpool van de maagdelijk witte Europese zwanen. Toen het bestaan van de zwarte zwaan bekend werd, benadrukte dit het contrast met de andere-kant-van-de-wereld. De zwarte zwanen leefde van oorsprong in Australië en Tasmanie. Hij leeft hier in zoet- en brakwatergebieden met name in meren, rivieren en moerasgebieden. De zwarte zwaan is niet honkvast. Bij zwerftochten kan hij afstanden van honderden kilometers overbruggen en zorgt zo ook zelf voor zijn verspreiding. Deze vogel is geïntroduceerd in Nieuw Zeeland, Europa en Noord-Amerika. Ooit kwam er een ondersoort voor in Nieuw-Zeeland en op de Chatham eilanden. Deze werd, zoals een groot aantal vogelsoorten op eilanden in de Grote Oceaan, uitgeroeid door de eerste niet-Europese kolonisten.

De zwarte zwaan werd in 1864 geherintroduceerd in Nieuw-Zeeland vanuit Melbourne, Australië en in 1890 op de Chatham eilanden en komt er nu weer algemeen voor. Daarnaast zijn Zwarte zwanen mogelijk ook op eigen kracht de Tasmanzee overgestoken. Er leven nu ongeveer 50.000 zwarte zwanen in Nieuw-Zeeland. Per jaar worden er zo’n 7000 afgeschoten voor de plezierjacht of door boeren die niet willen dat zwanen in hun weilanden grazen. Het aantal Zwarte zwanen in Nieuw-Zeeland is sinds de jaren zeventig dan ook sterk afgenomen. Afvalwater van boerderijen en uitgespoelde mest doen het nitraat- en fosfaatgehalte in de wateren stijgen. Deze eutrofiering stimuleert algenbloei. Wanneer de algen vergaan, ‘zuigt’ de afstervende massa de zuurstof uit het water waardoor waterplanten,  het voedsel van de zwarte zwaan, niet meer kunnen groeien. Door deze milieuvervuiling verhongeren zwanen en trokken naar de weilanden met sappig gras om te grazen, puur om te overleven. Dat leidde weer tot boze boeren en om hun "probleem" op te lossen werden duizenden zwarte zwanen afgeslacht. Dit is weer zo'n typisch menselijke korte termijn probleem oplossing. Terwijl het veroorzaakte grootste  probleem zo op de achtergrond raakt. De grote broedkolonies zijn daardoor zeer zeldzaam geworden.

Bij het zien van de zwarte zwanen in het Roerdal viel een exemplaar uiteraard meteen op dat die een blauwe nekring om had. Uiteraard ben ik benieuwd waar deze zwarte zwaan vandaan komt dus raadpleeg ik de website www.geese.org. Met dit invoersysteem kun je de afgelezen kleurringen van de pootringen en halsbanden bij ganzen en zwanen melden. Deze website is opgezet om de uitwisseling van aflezingen en ringgegevens van geringde ganzen en zwanen te faciliteren. Na registratie als gebruiker kunnen aflezingen worden ingevoerd en kunnen ringgegevens en overige waarnemingen worden bekeken. Deze website is een initiatief van Alterra Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Vogeltrekstation en Sovon Vogelonderzoek Nederland, in samenwerking met de Goose Specialist Group. Ook "mijn" zwarte zwaan staat in dit register. Uit de gegevens blijkt dat de zwarte zwaan in het Maasdal bij Roermond op 29-12-2010 als volwassen vogel is gevangen om te voorzien van een aluminium pootring (NLA 9009517). Pas op 23-02-2012 kreeg ze haar blauwe halsring (00A3). Vanaf nu kan ze niet meer als een anonieme zwarte zwaan door het leven gaan en er wordt ze regelmatig gespot in en rondom de maasplassen bij Roermond.

Jaren werd deze honkvaste zwarte zwaan als laatste op 4 april 2015 gespot in het maasplassengebied bij Roermond. Maar op 13 december 2015 wordt ze in vogelvlucht 70 kilometer noordelijker in Noord-Limburg in het dal van de Niers bij Gennep (Ottersum) gemeld. Op 15 december wordt ze in het Niersdal voor het laatst gezien. Dan is het weer even  stil maar op 20 november 2016 is ze weer in Roermond. In deze tussenliggende periode wordt ze tot 15 december weer als vanouds regelmatig gespot bij Roermond. Op 21 februari 2017 zie ik haar in het Roerdal bij het dorp Sint Odilienberg. In vogelvlucht is dat zeven kilometer zuidelijker van Roermond. Ze banjert hier gezellig met een knobbelzwaan in de vochtige weilanden. Ze is als volwassen vogel in 2010 geringd dus ze moet geboren zijn in 2009 of eerder. Dat betekend dat haar leeftijd inmiddels meer dan 8 jaar oud is en ziet er vitaal uit. In het oorspronkelijke leefgebied is de levensverwachting drie tot 6 jaar oud maar kunnen in de gunstige gevallen 20 jaar worden. Hun natuurlijke vijanden zijn Australische raven, ratten, Australische bruine kiekendieven, witbuikzeearenden, buidelmarters, meeuwen, sternen. Deze zijn vooral dol op eieren en jonge vogels. Uiteraard zijn er in Nederland ook vijanden zoals ratten, bunzing havik en zeearend. Wanneer ze bedreigd worden maken zwarte zwanen met getrompetter en door met hun vleugels te klapperen veel kabaal. Daarnaast  houden ze hun gestrekte nek rechtop en hun snavel naar beneden gericht om roofdieren af te schrikken. Als deze waarschuwingen niet genoeg indruk op de vijand maakt gaan de zwarte zwaan over in de aanval en kunnen ze met hun vleugels rake klappen uit delen.

In Nederland broedt de zwarte zwaan het hele jaar door. Dit komt doordat het in Australië zomer is als het in Europa winter is. De biologische klok zorgt ervoor dat de zwanen in de winter in Europa ook broeden. Maar het zwaarte punt ligt toch meestal vroeg in het voorjaar en najaar en soms in de winter. Het lijkt er op dat ze zich met het broeden steeds beter aanpassen aan de Nederlandse omstandigheden. In het opgehoogde grondnest leggen ze 5 tot 7 bleek grijsgroen gekleurde eieren. De broedduur is ongeveer 36 dagen en het echtpaar lossen elkaar tijdens het broeden af, terwijl de niet-broedende vogel de wacht houdt. De kuikens hebben een grijs donspakje. Jonge vogels zijn dofbruin, grijsachtig gevlekt. De jongen zijn vliegklaar na 4 maanden maar worden 9 maanden lang verzorgd. Daarna verlaten de jongen meestal hun geboortegrond en keren niet terug tot ze zelf op een leeftijd zijn voor voortplanting. Tijdens de vlucht vliegen ze net als ganzen in een V-vorm of vliegen ze in een rechte lijn met een langzame vleugelslag en gestrekte nek. De witte vleugelpennen die dan sterk opvallen maken een net als bij knobbelzwanen een fluitend geluid. Zwarte zwanen wisselen al hun vleugelpennen in één keer en kunnen tijdens die rui een maand lang, meestal ergens in januari en februari, niet vliegen. Vanwege hun sierlijke uiterlijk zijn ze al sinds hun ontdekking een gewilde populaire siervogel in dierentuinen, kinderboerderijen, in parken en landerijen met meren. Het kan dan ook niet uitblijven dat er exemplaren ontsnappen. Inmiddels kun je in Nederland in principe overal waar water is zwarte zwanen tegenkomen. Zwarte zwanen, uit deze collecties ontsnapte vogels en hun nazaten, nestelen vanaf eind jaren zeventig van de twintigste eeuw in ons land. Broedgevallen worden min of meer door het hele land vastgesteld, met enige nadruk op het rivierengebied en oostelijke Deltagebied, met aangrenzend deel van Noord-Brabant. Momenteel broeden naar schatting 60-70 paren in Nederland. De landelijke aantallen namen vooral in de jaren negentig van de twintigste eeuw sterk toe, maar lijken in de nieuwe eeuw af te vlakken. Bij de zwarte zwanen kun je dan ook niet spreken van een vervelende ingeburgerde exoot. En als je ze samen met hun tegenhanger ziet is het toch een plaatje.

Dood ree doet leven.

Even rondkijkend in het Roerdal zie ik vanaf de verharde weg een groot dier in de geoogste maïsakker liggen. Lopend over de stoppel akker zie ik darmen en plukken haar liggen.  Eenmaal dichterbij is het mij wel duidelijk, het is een jong reebokje (Capreolus capreolus).

Het feit dat de  buikholte leeg is, tong uit de bek en kapotte voorpoot roept vraagtekens op. Is het reebokje opgejaagd door stropende honden? In deze dolle achtervolging op de verharde weg terecht gekomen, geraakt door een auto en dan alsnog gegrepen door een hond? Ik  maakte een paar foto's en wandelde weer verder. Eenmaal thuis ga ik even appen met een kennis over mijn vondst. Tot mijn verbazing hoorde ik dat op die plek nog niet zo lang geleden onder die zelfde omstandigheden ook een reebokje dood is gevonden. Dit zijn verdachte omstandigheden. Hoe dan ook een feit is dat het reebokje helaas dood is.  Na overleg besluiten we om  het reebokje op te halen. Terwijl ik aan kom rijden zie ik een buizerd smullend op het karkas zitten. Weer lopend op de akker vliegt de buizerd met moeizame vleugelslagen op en heeft duidelijk geen zin om zijn maaltijd te verlaten. Ik pak het ree bij de vier poten en leg hem in de auto. De buizerd kijkt me verontwaard vanuit een weipaal na. Sorry, buizerd voor het ongemak maar er liggen nog een paar lekkere hapjes voor je. Op de afgesproken plek ontmoet ik de kennis en gaan we in het bos in om het reebokje zijn laatste rustplek te geven. Om dit leven niet zinloos te laten eindigen doet dit ree mee met het project: Dood doet leven. De wilde natuur werd in ons land vervangen door intensief landbouwgebied. Wilde dieren die gedomestiseerd konden worden zijn op een voetstuk gezet en alles wat niet van toepassing is of een bedreiging zou kunnen vormen voor de veestapel is uitgeroeid en of verdrongen naar schaarse natuurgebieden. Daarnaast werd door de wetgeving bepaald dat dode landbouwdieren als ze dood gaan/zijn zo snel mogelijk  moesten worden opgeruimd.

Foto:

Dit om onze  te intensief gehouden veestapel te beschermen tegen uitbreiding van ziektes.  Deze wetgeving is ook van toepassing in de rest van het land. Daar waar wel nog groot wild voorkomt vindt populatie beheer plaats. Ook grote en kleine dieren die als verkeersslachtoffer langs het asfalt ligt moest ook zo snel mogelijk worden opgeruimd naar de destructie. Deze paranoïde netheidwaanzin heeft er voor gezorgd dat veel biologisch "dierlijk afval" uit ons ecosysteem verdween en geen deel meer kon nemen van de natuurlijke kringloop. Dode dieren hebben een slecht imago. Ze worden geassocieerd met stank en besmettelijke ziekten. Dat laatste geldt helaas ook voor de opruimers van dode dieren: de aaseters. Terwijl juist deze dieren doen uiterst nuttig werk. In de jaren  zeventig werd er gepleit door de Stichting Kritisch Bosbeheer om meer dood hout in de bossen te laten liggen. Voor de bosbouwers was dat toen een regelrechte heilig schending.  Inmiddels is het door iedereen algemeen aanvaard dat dood hout in het bos aanwezig en noodzakelijk  is om deel uit te maken van de natuurlijke kringloop. Veel bijzondere dieren en schimmels profiteren hier volop van. Daarom moet het roer om! Om  dode dieren in de natuur  te laten liggen heeft Natuurmonumenten op de Veluwezoom als eerste veel baanbrekend werk verricht om dit uit de taboe sfeer te halen. Zij voeren de afgeschoten edelherten en wilde zwijnen sinds het begin van de 21e eeuw niet meer af, maar laten de kadavers in dit gebied achter. Andere natuurorganisaties volgde dit voorbeeld. Door ARK Natuurontwikkeling en Staatsbosbeheer kon je zelfs het afbraakproces van reeënkadavers via een webcam volgen. Voor het geïnteresseerde publiek werden zelfs  excursies naar deze dode reeën georganiseerd. Tegenwoordig mogen dode wilde dieren in natuurgebieden wel blijven liggen. Voor paarden en runderen die in natuurgebieden grazen vallen helaas nog steeds onder de landbouwregelgeving en moeten deze als ze dood zijn worden afgevoerd ter destructie. De tijd is dan ook rijp om verdere vervolgstappen te zetten: meer voorbeeldgebieden, meer kadavers en grotere kadavers van grazers. Vanuit de voorbeeldgebieden wordt gewerkt aan verandering in de omgang met dode grote grazers  in onze natuur. Deze beleidsverandering is broodnodig willen we de terugkeer van ons legertje  aaseters mogelijk maken. Het zijn vaak zeer spectaculaire vogelsoorten, zoals raaf, zeearend, zwarte wouw en diverse soorten gieren. Naast deze gevleugelde grote aaseters zijn er een heel leger van zoogdieren zoals wild zwijn, das, vos, bunzing, steenmarter, boommarter, hermelijn en wezel. Maar ook andere typische zeldzame en  bijzondere  insecten, planten en schimmels die vroeger algemeen waren profiteren hiervan. Daarnaast zijn er ook gebruikers die niet zo zeer eten van een kadaver.  Zelf heb ik eens geobserveerd  hoe een dode das bijna kaalgeplukt werd door kool-, pimpelmezen en een roodborst die de haren goed konden gebruiken voor nestmateriaal. Met het neerleggen van dit aangereden ree leveren wij ook een kleine bijdrage aan het eerherstel van onze natuurlijke afvalverwerkers en profiteren zo van deze eenvoudige, goedkope, natuurherstellende maatregelen.

Foto:

Bij het neerleggen van het reebokje zie ik aan de buitenkant van zijn achterpoot een donkere, iets langer behaarde, ronde vlek. Onder dit donkere plukje haar bevindt zich een geurklier. Het reebokje heeft op zijn lichaam  trouwens nog meer geurklieren (lichtgroene bolletjes).

Foto:

Geurstoffen worden gebruikt om zichzelf en andere soortgenoten en objecten te markeren en vormen een belangrijk communicatiemiddel. Hier mee kunnen ze hun territorium afbakenen. Een belangrijke geurklier bij het ree bevindt zich tussen de tenen van de achterpoten. Net boven de hoeven (schalen) bevindt zich een 5 mm grote opening van het tussenteenzakje. Daardoor kan de geurstof voortdurend naar buiten komen. Met name tijdens het lopen wordt de stof door de druk van de tenen naar buiten geperst. Hierdoor wordt het spoor van een ree individueel gemarkeerd. Bij de reebok bevindt zich op het voorhoofd bij de basis van het gewei nog een geurklier. Die speelt een belangrijke rol bij het markeren van het territorium. In het voorjaar en in de zomer wrijven, slaan en vegen de reebokken veelvuldig met hun gewei. Daarbij worden takken en twijgen tussen de geweistangen genomen en door op- en neergaande bewegingen in contact gebracht met de geurklier. Zo wrijven zij hun geur aan struikjes in en om hun territorium te markeren.Maar nu wordt het tijd om na het plaatsen van een paar wildcamera's is het  reebokje met rust te laten en nu een kwestie van geduld welke aaseters er op af komen. Het kadaver zat maar te roepen en na elf dagen hield ik het niet meer uit. Ik moest gaan kijken...niet zo zeer voor het kadaver maar wat erop af komt. Het kadaver is een beetje verplaatst en er is aan gevreten. Het vlees van de ribben en het schouderblad zijn al goed afgevreten. Best wel spannend om te weten welke dieren dit gedaan hebben.

Foto:

Ik maak eerst een paar foto's van het reebokje. Daarna haal de memorie sticks uit de wildcamera's om de beelden op mijn laptop te kopiëren.  En dan is het weer tijd om het reebokje alleen te laten. Eenmaal weer thuis bekijk ik de beelden. Helaas zijn er maar weinig  nachtopnames gemaakt. De leukste nachtopname is een bosmuis en een vos. Dus bij het volgende bezoek moet ik de wildcamera toch even anders instellen. De dagopnames zijn van redelijke kwaliteit maar wat er op staat is wel duidelijk te herkennen. Er staan 90 filmpjes op. Het bekijken werd een beetje saai met alleen maar een vretende buizerd. Het was dan ook een mooie afwisseling als er twee buizerds in het beeld verschijnen. De grootste  verrassing waren 5 filmpjes waar een geringde havik op stond!  Twee weken later ga ik weer kijken. Helaas de batterijen van de wildcamera's zijn op dus er zijn geen opnames meer gemaakt. Dus deze worden ververst met nieuwe batterijen.  Maar het ree is weg! Door het haarspoor te volgen ligt het kadaver bijna 100 meter verderop in het bos. Waarschijnlijk heeft een vos of das het ree verplaats. Van het kadaver is na 22 dagen niet veel meer over alleen de kop en een achterpoot bevat nog redelijk veel vlees. Uiteraard leg ik het ree terug en dan maar hopen dat er nog andere gasten via de wildcamera op heterdaad betrapt worden.

Foto:

Inmiddels zijn we weer 20 dagen verder en het ree is weg. Alleen liggen er nog haren op de bodem. Bij het bekijken van de wildcamera's zijn verschillende dieren te zien die een maand lang hebben kunnen profiteren van dit kadaver. Mijn vrouw heeft van de leukste fragmenten een  filmpje gemaakt. Dood ree doet leven dat smaakt naar meer!

Foto:

Nooit te oud om te leren.

Op de site natuurberichten zie ik een artikeltje voorbij komen dat over de plataanvouwmijnmot (Phyllonorycter platani) gaat.  Als je toch de hond uitlaat en een rij grote platanen (Platanus x hispanica)  in het dorp weet te staan is de uitlaatronde zo bepaald!

Foto:

Nu het blad van de bomen is gevallen en heeft zich mooi bij een heggetje verzameld. Nu is het een kwestie van even goed kijken.

Foto:

En inderdaad na een minuut heb ik een paar bladeren gevonden met de kenmerkende aantasting gevonden. De mooie vlinder zien we niet snel, want het is een zeer klein, ’s nachts actief diertje, dat ook nog vaak hoog in de boom aanwezig is. Deze soort behoort tot de microlepidoptera, ofwel ‘kleine vlinders’. De vlinders zijn in rusthouding slechts 4 tot 5 millimeter groot en van een bijna overdreven pracht: warm oker met een blinkend zilveren tekening. Maar het niet zien van deze pracht ervaar ik niet als een probleem. Als je op een zandpad dassen sporen ziet ben je ook blij zonder het dier te zien. En dit is toch ook een goed bruikbaar spoor om het diertje vast te stellen. De Nederlandse naam plataanvouwmijnmot verwijst naar zijn gastheer de plataan en vraatspoor.  De rupsen van de plataanvouwmijnmot is geheel gespecialiseerd in de bladeren van de plataan en maken daar een karakteristiek vraatpatroon in. Veel van de rupsen van deze vlinders zijn te klein om een heel blad te kunnen behappen. Die leven daarom binnenin het blad en de sporen van hun eten, de vraatbeelden dus, zijn in het algemeen goed zichtbaar en worden mijnen genoemd. Door het specifieke karakter van die vraatbeelden kan in verreweg de meeste gevallen tot op de soort worden gedetermineerd. Het determineren van de mijnen wordt bovendien nog vergemakkelijkt, doordat mineerders vaak op één of slechts enkele soorten waardplanten leven en doordat op een waardplantsoort meestal maar weinig mineerdersoorten voorkomen. De plataanvouwmijnmot is wel heel erg gemakkelijk te determineren: de soort leeft als rups alleen op de plataan en op de plataan komt maar één soort vouwmijn voor. Bovendien spint de rups zijden draden in haar mijn. Als het blad verdroogt ontstaan zo allemaal vouwtjes in de mijn, vandaar dat deze ook wel eens kortweg vouwmijnmot wordt genoemd.

Foto:

De plataanvouwmijnmot  legt haar eieren omstreeks  mei/juni op de onderzijde van het blad. Na het uitkomen maakt het  jonge rups maakt een onopvallend jeugdmijntje. Vervolgens ondergaat de jonge rups een in vergelijking met andere rupsen extra gedaante verwisseling, d.w.z. gaat eruitzien als een normale rups met monddelen, waarmee stukjes bladmoes kunnen worden gekauwd. Ook spint de rups nu draden aan de binnenkant van de opperhuid volgens een vast patroon. Door het indrogen van deze spinseldraden trekt de opperhuid samen en ontstaan vouwtjes, terwijl de andere kant van het blad meer of minder opbolt. Op deze wijze komt de karakteristieke vouwmijn tot stand. Bij de plataanvouwmijnmot zijn de mijnen zeker anderhalve cm. lang,  zitten de vouwtjes aan de onderkant van het blad en er kan veel meer dan 1 vouwmijn per blad aanwezig zijn. Verpopping vindt in de mijn plaats, zodat in de novemberbladeren niet alleen mijnen voorkomen met levende of dode rupsen, maar ook en vooral met popjes; natuurlijk kunnen de mijnen ook leeg of verlaten zijn. De poppen overwinteren in de mijn en de vlinders komen het daarop volgend voorjaar uit.

Foto:

Ook zo'n popje is bij het pijltje aanwezig. Van oorsprong is dit een Zuid Europese soort die altijd al algemeen is geweest zoals in Hongarije. Deze soort komt pas sinds 1965 in Nederland voor en is pas sinds 1985 bekend in Groot Brittannië, waar de soort zich gestaag verspreid heeft. Deze soort is gedurende 5 jaar in de UK gevolgd en het bleek dat de soort zijn verspreidingsgebied als een golf uitbreidde. De plataanvouwmijnmot komt nu ook in geheel Nederland voor en eigenlijk overal waar platanen te vinden zijn.  Door zijn kieskeurig plataanmenu heeft de plataanvouwmijnmot  een sterk stedelijke verspreiding. Platanen staan namelijk vooral  in parken en langs wegen. En inderdaad als je de Nederlandse verspreiding ziet haal je zo de stedelijke bebouwing eruit. Echter in Limburg zijn deze maar in een paar kilometerhokken van deze soort aangetroffen/gemeld met name in Noord- en Zuid-Limburg. Ook in mijn directe omgeving zijn er bijna geen meldingen gedaan. In de Gemeente Roerdalen is de enigste melding bij het vlodrop station in 2009 (blauw bolletje). Daarom  neem ik de proef op de som. Als ik ze zo snel om de hoek deze soort vindt hoe zit dat dan in de rest van de Gemeente Roerdalen? Als je toch voor andere zaken rond kijkt en een plataan ziet staan is het een kleine moeite om even te bukken om bladeren op te rapen en tegen het licht te houden. Na een weekje rondneuzen is het mij wel duidelijk. De mot is ook in de gemeente Roerdalen niet zeldzaam. Het verspreidingskaartje wijkt dan ook niet af van het landelijke verspreidingsbeeld en zie je ook hier dat de soort aan de dorpse plataan beplanting is gebonden. Best wel grappig ik had van deze soort zelf nog nooit  gehoord laat staan gezien. Zo zie je maar natuur dichtbij blijft je verbazen en ook hier blijkt je bent nooit te oud om te leren!

Gezond verstand.

Terwijl ik op de oprit sta stopt er een bekende auto. Mieke heeft een dode das gevonden. Dat is balen. Via de goede beschrijving van Mieke ga ik op pad om de das te zoeken. Tja, daar ligt de levenloze das (Meles meles) bij het bordje 2,0 van de N293 van de Provincie Limburg. Nee, een das hoort niet met vier poten in de lucht langs het asfalt te liggen. Mieke bedankt voor deze trieste maar belangrijke melding. Ik kan hier gewoon niet in berusten. Een das hoort op vier poten rond te lopen, voedsel te zoeken, gravend onderhoud plegen aan de burcht en spelen met soortgenoten.

Het is nog meer balen dat het een zwanger vrouwtje is. Uit respect kan ik haar alleen nog maar op pakken en in het nabij gelegen natuurgebied de Breidberg neer te leggen in kader van het project dood doet leven. De locatie van de aanrijding is het grote rode bolletje. De andere kleinere rode bolletjes zijn verkeersslachtoffers uit het verleden.

De zwarte bolletjes geven de bewoonde dassenburchten weer. De zwarte pijlen geven de onderlinge contacten weer tussen de verschillende burchten. De verkeersslachtoffers laten twee dingen zien: ten eerste er is uitwisseling tussen de burchten en ten tweede is er te weinig aan de  ontsnippering gedaan om verkeersslachtoffers te voorkomen in dit belangrijke actuele dassenleefgebied. Tot overmaat van ramp heeft de gemeente Roermond juist hier een stads uitbreiding gepland. De paarse lijn geeft de contouren aan van deze geplande woonwijk! Binnen deze grens is een dassenburcht (grote zwarte bolletje) gevonden. Bij dit soort stadsuitbreidingen is een gemeente verplicht om onderzoek te doen naar natuurwaarden. Ook hier heeft een onderzoeksbureau dat onderzocht. Ondanks vooronderzoek hebben de onderzoekers deze burcht (bewust?) gemist of dom weg niet gevonden? U voelt de schoen vast al knellen! Hoe dan ook deze stedelijke uitbreiding gaat sterk ten koste van het leefgebied van de das en landschap.  Bij deze inspectie ronde kijk ik voor de zekerheid ook de andere dichtstbijzijnde dassenburchten. Alle vier burchten zijn belopen.

Daarnaast vindt ik in een droge duiker met veel nestmateriaal die dienst doet als een kraamnest. In gedachte zie ik het vrouwtje, haar jongen tevreden zogend, in dit gezellige nest liggen. Maar mijn ogen worden even troebel. Nee, het nest is echt leeg. De uitbreiding van de woonwijk heeft inmiddels goedkeuring van de Gemeente Roermond en zal en moet er blijkbaar komen. Als het allemaal doorgaat zal er toch rekening moeten worden gehouden met de verbindende functie van deze nieuwe dassenburcht.

Er zal als afscherming van geluidsoverlast  tussen de N293 en de toekomstige woonwijk een geluidswal (licht groen) komen. Om het verlies van leefgebied te compenseren zal men toch de ruimte die beschikbaar is voor de geluidswal royaal breder moeten maken om de ecologische verbindingsroute tussen de twee dassenpopulaties van het Roerdal en Maasnielderbeek in stand te houden. Daarnaast zal er ook een twee tal dassentunnels (rode pijlen) en een dassenraster (rode streep) moeten worden gerealiseerd om verkeersslachtoffers op de Heinsbergerweg en N293 te voorkomen. Deze maatregelen sluiten dan eindelijk mooi aan op de bestaande faunavoorzieningen zoals het dassenraster (zwarte lijn) en twee dassentunnels (zwarte pijlen).

Of het allemaal nog niet erg genoeg is heeft men met goedkeuring van een ander "deskundig" onderzoeksbureau dichtbij een bekende dassenburcht een "dunning" - en ook nog eens met zwaar materiaal- uitgevoerd. Terplekke kan ik dit geen dunning of onderhoud noemen maar hier heeft men domweg schandalige kaalslag gepleegd (zie rode cirkel). Deze kaalslag was illegaal zonder kapvergunning uitgevoerd. Gelukkig is men hier achtergekomen en zijn de werkzaamheden vroegtijdig stilgelegd voordat de zware machines meer schade aan de dassenburcht veroorzaakten. Deze zaak is nu in behandeling van de Gemeente Roermond. Het wordt tijd dat ik me even van de grond los maak! Vanuit een hete luchtballon kijk ik over het licht glooiende landschap en de paarse lijn geeft pijnlijk aan hoe ingrijpend het hier zal veranderen. De oorspronkelijke bewoners hebben hier al zoveel te verduren gehad van menselijke activiteit. Hopelijk dat in de toekomst ten goede het menselijk gezond natuur verstand ook opstijgt boven het gemiddelde.

Mooi grijs gedraaid.

De molen van Verbeek is een echt onmisbaar sieraard voor het dorp Sint Odiliënberg. Als de wieken in beweging zijn vind ik het altijd een extra bonus om een rondje bij de molen te maken. In 1876 kwam de bouw van een grondzeiler gereed. Grondzeilers staan voornamelijk in open gebieden met veel wind of die, zoals in dit geval, op een natuurlijke verhoging in het landschap.

Foto:

De topografische kaart uit 1890/1917 geeft duidelijk weer dat de grondzeiler die toen nog in het open akkerveld vrij stond van bebouwing. In 1882 werd de grondzeiler vernield door brand. Een molen was vooral in die tijd onmisbaar voor de gemeenschap dus werd op deze plek  in 1883 een beltmolen (KM) gebouwd. Deze werd op een kunstmatige verhoging geplaatst om extra windvang te verkrijgen.  Toen aan het einde van de Tweede wereldoorlog ongunstig uitpakte voor de vijand zijn in de directe omgeving door de beruchte Duitse Sprengkommandos alle kerktorens, windmolens en andere hoge objecten opgeblazen. Een klein geluk bij een ongeluk, gezien de Duitse "gründlichkeit", is dan ook opmerkelijk dat de Duitse troepen de windmolen hebben ontzien. Na een kort en fel gevecht werd St. Odiliënberg op 27 januari 1945 door de Britten veroverd. Het dorp leed zware oorlogsschade. De schade aan de molen bleef beperkt tot flinke gaten in de romp en schade aan het gevlucht. Na de oorlog werd de molen weer herstelt door de eigenaren en heeft tot in de jaren 50 dienst gedaan als korenmolen.

Foto:

Vanaf het voormalige bejaardentehuis heb je een mooi overzicht en zie je hoe het dorp Sint Odilienberg in de loop der jaren zich flink heeft uitgebreid. De woonwijk achter de molen werd in laagbouw uitgevoerd  om het molenbiotoop en windbelemmering zo min mogelijk te schaden. In 1989 werd de molen verkocht aan de toenmalige gemeente Sint Odiliënberg. Naderhand is het eigendom van de Molen van Verbeek door gemeentelijke herindelingen overgegaan op Ambt Montfort en sinds 1 januari 2007 op Roerdalen. Na een grondige restauratie, werd de molen in 1993 opnieuw in gebruik genomen. In het weitje en op de belt van de molen zie ik een paar witte bloemetjes bloeien van Grijskruid (Berteroa incana).

Foto:

De eerste voornaam van zijn Latijnse naam Berteroa is genoemd naar Carlo Giuseppe Bertero (1789-1831), een botanicus uit Venetië. Grijskruid behoort tot de familie van de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). Meestal voltooit grijskruid zijn levenscyclus van kieming tot zaad binnen één jaar en vormt geen winterknoppen. Dat noemt men een therofyt. Maar grijskruid kan ook als tweejarige plant  optreden en vormt dan een soort rozetje van blaadjes. De langwerpig, door sterharen grijsachtige bladeren hebben meestal een gave rand, maar soms zijn ze grof getand. Ze zijn in de korte steel versmald en worden 3-5 cm lang. Ondergronds vormt de plant een dunne penwortel. Ook de rechtopstaande, slanke stengels van 20-70 cm zijn grijs door sterharen. Aan deze stengels verschijnen de 4-6 mm grote bloemen met witte kroonbladen, die diep zijn ingesneden.

Foto:

De bloeitijd is van juni, juli, augustus, september tot zelfs in oktober. Voor insecten dus een waardevolle voedselbron. Na de bloei ontwikkelen zich de doosvruchtjes. De hauwtjes zijn enigszins eivormig, omhoog gebogen en worden 0,45-1 cm lang en 0,3-0,5 cm breed. De zijden zijn enigszins bol. Verder zijn ze dicht behaard met sterharen en ongeveer twee  keer zo lang als breed. De hauwtjes vormen lange, dichte trossen. De zaden zijn kortlevend (één tot vijf  jaar). Grijskruid is inheems in de uitgestrekte steppegebieden in Midden-Azië tot Oost-Europa.

Foto:

Dat grijskruid hier bij de molen van Verbeek staat is niet zo vreemd maar juist een heel typische groeiplaats voor deze plant. Vroeger werd grijskruid dikwijls met graan aangevoerd. Als kaft van het koren werd gescheiden kwamen de onkruidvruchten en zaden bij het vuil dat bij de korenmolen werd gestort. Daaruit kwamen vaak veel uitheemse soorten tevoorschijn, waarvan grijskruid wel de opvallendste was. Grijskruid is zelfs vereeuwig in de Friese taal en noemt men deze plant Mûneplant of te wel in het Nederlands vertaald: molenplant. Geen slechte naamkeuze dus! Tegenwoordig wordt het graan al voor verhandeling geschoond en bovendien zijn de bloemrijke ruigten op beltmolens bijna allemaal door keurige maar o zo saaie gazonnetjes vervangen.

Foto:

Grijskruid is daardoor sterk achteruitgegaan vergeleken met een halve eeuw geleden. En stond grijskruid in 2012 zelfs op de rode lijst. Die achteruitgang van dit soort planten doet ook afbreuk aan de cultuur- natuur- historische waarde van beltmolens. Juist door deze typische planten een plekje te gunnen kun je het bezoekende molenpubliek niet alleen een completer verhaal vertellen in de molen maar ook bloeiend aan de buitenkant van de molen laten zien. Dat is ook de reden om bij de molen van Verbeek met vrijwilligers een nieuw project te starten met de toepasselijke naam: molenbloem.

Foto:

Polk Salad Annie.

Aan de bosrand bij een oud verlaten volkstuincomplex kom ik een oude bekende tegen. Vroeger hadden we in onze volkstuin ook een karmozijnbes staan. Toen wist ik nog niet dat deze soort officieel oosterse karmozijnbes (Phytolacca esculenta) genoemd werd.

Foto:

Het is een overblijvende plant die behoort tot de karmozijnbesfamilie (Phytolaccaceae). Het is een plant die het liefst groeit op voedselrijke, vochtige grond. De compacte plant wordt tussen 1 meter tot 1.50 hoog en heeft een dikke, holle, rood aangelopen stengels. De 10 tot 25 cm lange bladeren zijn gaafrandig en langwerpig met een stompe tot spitse of kort toegespitste top. Bij het uitgroeien van de okseltak komen de bloemtrossen tegenover het blad te staan.  De hoofdwortel is dik vlezig van aard en gaat erg diep de grond in.

Foto:

De oosterse karmozijnbes bloeit in juli en augustus met witachtige bloemen. De vruchtdragende trossen staan fier rechtop. De acht vruchtbeginsels zijn niet met elkaar vergroeid. De rijpe besachtige vruchten hebben een zwartpurperen kleur en werden vroeger gebruikt om de purperrode verfstof karmozijn te maken.

Foto:

Onrijpe bessen,  zaden, bladeren, stengels en de wortels zijn giftig. Ondanks deze giftigheid bezit de plant toch een groot aantal geneeskrachtige eigenschappen. Van oudsher wordt karmozijnbes onder andere gebruikt ter bestrijding van reuma, astma, dysenterie en aambeien. De plant komt van nature voor in Oost-Azië en China. Eind 18 de eeuw is hij in Europa ingevoerd en heeft zich vanuit botanische tuinen verwilderd. Onze wandeltocht in het veld gaat verder en dan zie ik onder de hoogspanningsmast een spectaculaire karmozijnbes.

Foto:

Maar deze plant ziet er toch heel anders uit dan de oosterse karmozijnbes bij de verlaten volkstuin.

Foto:

Ik maak eerst maar eens een paar plaatjes om alle kenmerken goed in beeld te brengen om de plant thuis te determineren. Het blijkt de Amerikaanse tegenhanger van de eerstgenoemde Aziatische soort te zijn.  De westerse karmozijnbes (Phytolacca americana) is ook een vaste plant die behoort tot de karmozijnbesfamilie (Phytolaccaceae). De plant die ook wel Amerikaanse karmozijnbes genoemd komt van oorsprong voor in grote delen van Noord-Amerika. Zo maak je tijdens een korte loopafstand ineens een plantaardige wereldreis. De plant onder de hoogspanning is gigantisch en is meer dan twee meter hoog en anderhalve meter breed.  De bladeren zijn elliptisch tot eirond-lancetvormig en hebben een spitse of toegespitste top. De westerse karmozijnbes bloeit ook een maand langer dan de oosterse soort namelijk van juli tot september.

Foto:

De bloemen op de aarvormige bloeiwijze zijn eerst wit, later roodachtig. Elk bloempje bevat tien stijlen. De vruchtbeginsels vergroeien tot een tiendelige zwartpurperen bes. De vruchtdragende trossen gaan later overhangen, in tegenstelling tot die bij de oosterse soort. De tien vruchtbeginsels zijn met elkaar vergroeid, ook dit in tegenstelling tot die van de oosterse karmozijnbes.  In Nederland wordt de westerse meer dan de oosterse karmozijnbes in het wild gevonden. De verwildering vanuit tuinen gaat vrij eenvoudig, omdat de vogels de rijpe bessen eten. Eenmaal door de spijsvertering worden de  zaden met een beetje mest ergens in het veld gedropt. Zijn de omstandigheden gunstig dan groeit er een plantje uit. Voor mij was het een aangename nieuwe soort verrassing!

Foto:

De  inheemse bevolking die leefden in de oostelijke streken van de huidige Verenigde Staten, kenden de karmozijnbes natuurlijk al lang voordat de eerste Europeanen hun wereld binnendrong. Ze groeven de wortels op om deze tot een pap te verwerken voor de huid om huiduitslag ter hoogte van de borststreek mee te behandelen.  Verschillende  Indianen stammen gebruiken karmozijnbeswortel ook om kanker, jeuk, reumatische aandoeningen en syfilis te genezen/verzachten. De Delaware gingen er van uit dat het inwendig gebruik van kleine doses karmozijnbes-wortel reuma kon genezen, terwijl de Irokezen de wortel uitwendig gebruikten om huidziekten te behandelen. Met het purperrode sap van de karmozijnbessen versierden ze hun kleding, gebruiksvoorwerpen en sieraden mee die gemaakt zijn van hout, schors, dierenhuiden en zaden. Sommige stammen gebruikten het sap ook voor huidschilderingen voor zichzelf en hun paarden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de eerste Europese immigranten in die streken al vlug een aantal van die gebruiken overnamen en vervolgens snel in de gaten kregen dat karmozijnbes een kwalitatief zeer goede natuurlijke inkt gaf, die heel duurzaam bleek: Een bewijs daarvan is dat die inkt nu nog kan gelezen worden op heel wat documenten uit die tijd, die in musea bewaard worden. Ondanks dat de grote delen van de plant giftig zijn worden de zeer jonge scheuten tot ongeveer 60 cm in de lente gegeten en zijn goed eetbaar. Het smaakt als een soort asperge dat als spinazie uitziet. Er zijn veel recepten te vinden maar het wijze advies is koken, afspoelen, nog eens koken, afspoelen en breng bij de derde keer nogmaals aan de kook voor 10 minuten.

Foto:

Tony Joe White, op 23 juli 1943 geboren en opgegroeid in Oak Grove in Louisiana van de Verenigde Staten is een Amerikaanse zanger, tekstschrijver en gitarist. Hij werd in 1969 zeer bekend met zijn hit: " Polk Salad Annie". De tekst gaat over de  levensstijl van een arm meisje en haar familie in Louisiana die Polk Salad bereid. In deze streek wordt de westelijke karmozijnbes Pokeweed of polkweed genoemd. Vanwege het gebrek aan geld werd vaak gegeten wat er in de natuur te vinden was.  Dus werd ook karmozijnbes gezien als een belangrijke aanvulling voor het menu.

Foto:

Tegenwoordig zijn er zelfs poke salad festivals die vermengt zijn met historie, nostalgie, commercie en vertier.  Poke salad is tegenwoordig zelfs ingeblikt op de markt te verkrijgen. Zelf heb ik dit recept nog nooit gegeten. Ik luister nog maar eens veilig naar Polk Salad Annie.

Foto:

Spring in het veld.

Tijdens een wandeling in het Midden-Limburgse bosgebied Munningsbosch bij Posterholt vond ik een plant die ik nog nooit eerder gezien had. Maar zag wel dat het een soort springzaad was.
 
 
In de Nederlandse natuurgebieden kwam vroeger alleen een inheemse springzaad voor namelijk groot springzaad. Inmiddels komen er steeds meer soorten springzaden in Nederland voor die afkomstig zijn van andere continenten zoals: Klein springzaad, reuzen balsemien, oranje springzaad en een andere recente nieuwkomer is ruig springzaad. De wereldwijde plantenhandel zorgt voor steeds meer nieuwe soorten die zich hier inburgeren. Zo ook tweekleurig springzaad (Impatiens balfourii) die oorspronkelijk afkomstig is uit de Westelijke Himalaya gebergte maakt hier geen uitzondering op. De Latijnse naam dankt het aan de botanist John Hutton Balfour (1808-1884), directeur van de Botanic Garden in Edinburgh. In die tijd werden veel planten uit India en andere delen van het Engelse rijk in botanische tuinen tentoongesteld. Tweekleurig springzaad is een eenjarige tuinplant en bloeit vanaf juni tot in de herfst. De bloeiwijze is een tros van 4 tot 8 bij elkaar staande tweekleurige bloemen. Ze zijn wit en roze of lila. Ze hebben een nagenoeg recht spoor, dat aan het onderste kelkblad zit. Dat kelkblad is zakvormig vergroeid en is wit/roze van kleur.
 

 
Ze ontsnapt regelmatig uit tuinen en kan zich dan goed handhaven  Ze word 40 tot 80 cm hoog en groeit het liefst in vochtige grond op beschaduwde plekken. Bij aanraking van de zaaddozen wordt hun zaad krachtig weggeslingerd. Dit noemt men zelfverspreiding of autochorie.  In Nederland is de plant ook als sierplant ingevoerd en in 1994 is deze voor het eerst verwilderd gevonden. Tweekleurig springzaad  mag  op dit moment als ingeburgerd beschouwd worden in stedelijke gebieden. Daarnaast is deze nieuwkomer bezig om zich in een rap tempo de duinen van Noord- en Zuid-Holland te koloniseren. In Limburg werd deze plant voor het eerst gemeld in 2009 voor de Brunssummerheide. Bij Mook werd deze plant in 2014 gemeld. In 2016 werd deze plant op verschillende plaatsen in Limburg gemeld: Van noord naar zuid bij Mook op de Sint Jansberg, bij Venlo in het natuurgebied Zwart water en veel zuidelijker bij Gronsveld in het Savelsbos. Deze voor mij verrassende eerste kennismaking in het Munningsbosch is ook meteen de eerste vindplaats voor Midden-Limburg. Op de vindplaats staan meer dan vijftig exemplaren. Of deze spring-in-het-veld zich hier kan handhaven en zich ook verder zal uitbreiden is even afwachten.
 

Grote berg(erweg) dassen in Roerdalen.

Vroeg in de ochtend wordt er bij ons aangebeld. Een mij bekende medewerker van de Gemeente Roerdalen staat voor de deur met een treurige mededeling: "Er is gisteren een das op de Grote bergerweg doodgereden. Hij ligt in de groene koelbox op de loods, dus je bent welkom". Dat is even slikken. Eenmaal mijn boterham achter de kiezen ga ik even kijken.

Op deze beginnend warm wordende ochtend bezorgt een blik in de container mij weer kippenvel. Het is een jonge das van vorig jaar. Vanwege de hitte is het rottingsproces al reeds begonnen en de eerste mades kruipen al over zijn zwart-witte gezicht.

Dit keer kijk ik maar even niet of het een mannetje of vrouwtje is. Als de koelbox weer dicht is loop ik de loods binnen. De gemeente medewerker die de das van de weg heeft geraapt is ook aanwezig. Dat komt goed uit. Gedetailleerd legt hij mij uit waar de das doodgereden is. Dit soort informatie is van groot belang om de juiste plek van het ongeluk vast te leggen. Ik besluit om ook even de aanrijdinglocatie te bezoeken. Het verkeer raast voorbij.

De onheilsplek op de Grote bergerweg is gemarkeerd met inmiddels opgedroogd onschuldig dassenbloed. 

Vanwege het gevaarlijke karakter van de weg(gebruikers) is de Grote Bergerweg op papier veranderd van een 80 kilometerweg naar een 60 kilometerweg. Ook mogen fietsers geen gebruik meer maken van deze weg, zij hebben een mooie alternatieve route gekregen. Juist door het ontbreken van fietsers hebben de auto's vrij baan en wordt er alsnog veel te hard gereden. Helaas deze weg kan niet worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. En ook al zou iedereen wel netjes 60 rijden dan nog worden hier dassen doodgereden. Dat heeft het verleden al meer dan genoeg bewezen. Dus zal er een andere oplossing moeten komen.  Alle verkeersslachtoffers sinds begin 2014 heb ik op een kaartje geplaatst. De slachtoffers van 2014 en 2015 zijn zwarte bolletjes. De verkeersslachtoffers van  2016 tot nu toe zijn met blauwe bolletjes aangegeven. Het grote blauwe bolletje is het laatst genoemde slachtoffer. Door deze gegevens op een kaartje te plaatsen is het nu wel pijnlijk duidelijk dat dit een probleemweg waar stelselmatig dassen worden doodgereden. De Grote bergerweg trekt letterlijk en figuurlijk een streep door de dassenpopulatie in de Gemeente Roerdalen. Uiteraard heb ik weer mijn bevindingen naar de Gemeente Roerdalen gestuurd. Hun antwoord via de mail is: "Deze weg wordt onder de loep genomen in verband met de ontsluiting van het Log-gebied". Gemeente Roerdalen heeft vanuit het reconstructieplan Noord- en Midden Limburg en het Provinciaal Omgevingsplan Limburg het gebied waar de Grote bergerweg ligt aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied (LOG). Binnen het gebied staat duurzame en optimale ontwikkeling van landbouw gepland. Hopelijk wordt de Grote bergerweg ook meegenomen in dit plan. De Gemeente Roerdalen zal hier echt iets aan moeten gaan doen doormiddel van dassentunnels en rasters, om te voorkomen dat de dode berg dassen nog groter wordt. 

Pepersalami zonder peper.

Ons doel voor de wandeling in de Eifel is het kasteel Laufenburg. Het is een hoogteburcht op een hoogte van 217 NN en dat is te merken aan de stijgende kuitbijtende  weg. En dan worden onze inspanningen beloond. Wat een uitzicht. Bij het kasteel bevinden zich een paar weilanden, met meidoornhagen en een moestuin in het verder beboste gebied. Het kasteel was de vesting van de heren van Laufenburg, die afstamden van de hertogen van Limburg. De naam van het kasteel is vermoedelijk afgeleid van oude naam Löwenburg die nog te zien is in het wapenschild van de eerste eigenaren, de heren van 's-Hertogenrade. Zij bouwden in 1250 het kasteel, dat toen de meest oostelijke versterking van de hertogen van Limburg tegen de hertogen van Gulick en de keurvorsten van Keur-Keulen vormde. Aan het eind van de 17e eeuw werd het kasteel verwoest door de Fransen tijdens gevechten onder Lodewijk XIV. Het kasteel bleef bewaard als ruïne, maar werd in 1895 weer gerestaureerd. Het gebouw bestaat uit een donjon met een ringmuur die gebouwd is op een smalle bergtop. Oorspronkelijk was de donjon vijf verdiepingen en 27 meter hoog. Het stamde uit de 14e en 15e eeuw. De ringmuur is tien meter hoog en heeft nog een grote toren en drie hoektorens overgehouden.
 
 
Eenmaal op de binnenplaats worden we verwelkomt door een paartje gekraagde roodstaarten die ijverig hun jongen voeren. Tegenwoordig is het kasteel in gebruik als restaurant. We ruiken de koffie dus gaan we meteen maar op het bescheiden terras zitten. Kijkend naar boven  zie ik een mooi silhouet van een rode wouw in de blauwe lucht. Lang kan ik de wouw met zijn gevorkte staart niet volgen door de hoge kasteelmuren omlijsting. Als het veel te lekkere huisvlijt gebak op is wordt het weer tijd om verder te gaan. We verlaten de zonnige open ruimte en gaan we rustig dalend op de terugweg. Langs dit soort paden vindt en zie je altijd wel leuke dingen zoals kruisbek, appelvink, wijngaardslak, dasprenten, hangende zegge, bilzekruid, wolfskers en bosaardbeien.
 

 
Dan wordt mijn aandacht getrokken door een struikje met rode bessen die iets dieper in het bos van het pad staat. Het is een rood peperboompje (Daphne mezereum).  Daphne was oorspronkelijk de Griekse naam van wat nu Laurier heet, Laurus nobilis, een geheel andere plant. De plant werd genoemd naar de nimf Daphne, de dochter van de riviergod Peneus die in een struik werd veranderd om aan Apollo te kunnen ontkomen en is daarom een teken van kuisheid. Daphne betekent " glanzen of fakkel" , naar de glanzende bladeren. Mezereum betekent " doder van mensen". Aan de kleine afmeting van dit struikje tussen de 30 cm tot 1,2 meter is weinig dodelijks aan te zien. Maar vergis je niet ! De appetijtelijke rood glanzende sappige bolvormige bessen zijn erg giftig net als de rest van de plant. Zo is deze beschermd tegen de vraat  door dieren.
 
 
Maar niet alles aan de plant is giftig.  In maart en april verschijnen de  niet gesteelde bloemen zitten in bundels van 1 tot 4 in de oksels op het kale hout waar de afgevallen bladeren hebben gezeten. De bloemen zijn lichtpaars of roze, 1 tot 1,4 cm groot, hebben 4 slippen en zijn behaard. De 4 bloemdekbladen staan af. Aan de binnenkant zitten 2 kransen van 4 meeldraden met heel korte helmdraden. Door een onderlaag van het vruchtbeginsel wordt honig afgescheiden en deze wordt onder in de bloemdekbuis bewaard. Tal van vroeg vliegende bijen, vliegen en vlinders komen de bloemen bezoeken, die door haar sterke geur. Een insectenslurf gaat zonder stuifmeel te ontvangen, naar binnen. Zit er al stuifmeel aan, dan wordt dit aan de stempel afgegeven. Trekt het insect de met honig bezette slurf terug, dan blijft er stuifmeel aan kleven, dat in een volgende bloem weer wordt afgegeven. Het stuifmeel is beschut tegen regen, doordat de keel van het bloemdek knobbels draagt en daardoor zo nauw is, dat de regendruppels niet naar binnen kunnen dringen, wel echter een dunne insectenslurf. De verspreid staande bladeren zijn langwerpig, dun, kaal, hebben een gave rand en zijn 5 tot 12 cm lang. Ze zijn lichtgroen van kleur en staan dicht bij elkaar aan toppen van scheuten. Ze hebben een korte steel en zijn weinig of niet behaard. Peperboompje staat graag op vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, humeuze, kalkrijke grond (zand, leem, mergel en stenige plaatsen). In een groot deel van Europa en in West- en Midden-Siberië komt peperboompje voor. De kuststreken van West-Europa en het Middellandse Zeegebied worden voor een groot deel gemeden. In Nederland is rood peperboompje zeer zeldzaam en komt vooral oorspronkelijk voor in Oost-Nederland en in Zuid-Limburg. Mogelijk had deze soort ook een wilde groeiplaats in de duinen bij Velzen. Groeiplaatsen elders in ons land zijn waarschijnlijk het gevolg van aanplant of verwildering vanuit nabijgelegen tuinen. Deze soort is sterk afgenomen en wordt nu als ernstig bedreigd beschouwd in Nederland. In Oost-Nederland is nu alleen nog een levensvatbare groeiplaats aanwezig in Twente. Verder zijn uit dit deel van ons land nu alleen nog enkele solitaire struiken bekend. In Zuid-Limburg zijn nog meer groeiplaatsen bewaard gebleven, in de omgeving van Valkenburg aan de Geul, Schin op Geul en Wijlre. Populaties elders in Zuid-Limburg lijken inmiddels allemaal verdwenen te zijn.
 

 
Rood peperboompje is echte bosplant die goed is aangepast aan de beschaduwing door bomen. Toch komt deze soort met name tot bloei waar veel licht tot de ondergroei van het bos doordringt, zoals op kapvlaktes, langs bospaden, in bosranden of waar bomen zijn omgewaaid. Het is een kenmerkende soort voor oude bossen. In Oost-Nederland staan ze voornamelijk in oude rabattenbossen en in Zuid-Limburg hellingbossen. Na het staken van het hakhoutbeheer in de vijftiger jaren is zij achteruitgegaan in deze bossen, doordat er niet meer regelmatig sprake was van perioden met veel licht in de ondergroei door houtkap. Maar daarnaast is  verdroging, verruiging en het uitgraven van struiken, vanwege de mooie bloemen voor de tuin, ook sterk heeft bijgedragen aan het verdwijnen van wilde populaties. De soort staat daarom ook in 2015 helaas op de Rode lijst. Hier op deze groeiplek lijkt het goed te gaan.  Aan de afgezaagde boomstompen is duidelijk te zien dat er selectief grote naaldbomen zijn omgezaagd die er voor zorgen dat er weer de nodige lichtinval op de bodem komt. De edelherten vegen met hun geweien en vreten de overtollige opslag weg. Wilde zwijnen wroeten de grond los om zo het zaaibed voor de bessen alvast in orde te maken. Het ontbreken van goede wilde populaties van rood peperboompje als onmisbaar ingrediënt in onze Zuid-Limburgse bossen is een waar gemis en smaakt naar zoiets als een pepersalami zonder peper.
 

Lanen in, lanen uit.

In een landgoed van 600 ha bij Doetinchem staat het kasteel Slangenburg. Slangenburg wordt voor het eerst vermeld in 1354 als eigendom van Maes (Thomas) van Baer.  In de 17de eeuw werd het kasteel eigendom van de veldheer Frederik Johan van Bear (1645-1713), die het verbouwde om er te kunnen wonen.
 

 
Het is dan ook geen wonder dat juist hij de grootste stempel heeft gedrukt op het landgoed en het kasteel.  Een tijdje na zijn dood kwam het in de 18e eeuw in het bezit van de familie Steengracht en vererfde in 1781 op de familie Van der Goltz. In 1895 verkochten de erven Van der Goltz het landgoed aan de Duitse familie Passmann. Leden van deze laatste familie liggen begraven op de bijzondere begraafplaats naast de slotgracht. Het ommuurde kerkhofje heeft ook een gracht en de toegang is voorzien van een fraai gesmede poort.
 

 
Na de oorlog werden alle Duitse bezittingen verbeurd verklaard en zo werden het kasteel en de gebouwen binnen de buitengracht eigendom van de Nederlandse Staat en maakten als zodanig onderdeel uit van de portefeuille van de Rijksgebouwendienst. Het omliggende landgoed valt onder de zorg van Staatsbosbeheer. Het kasteel en de gebouwen binnen de buitengracht zijn op 15 januari 2016 samen met 28 andere monumenten overgedragen aan de Nationale Monumentenorganisatie. Reden van de overdracht is dat het object voor het Rijk geen functie heeft, maar vanwege de monumentale waarde wel goed beheerd en behouden dient te worden. Kasteel Slangenburg staat in de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Het lanenstelsel van Landgoed Slangenburg is uniek voor Nederland, vanwege de schaal en authenticiteit.
 

 
De centrale as en oprijlaan is maar liefst anderhalve kilometer lang. Het is aangelegd in de vorm van een trapezium. Het zijn zeer oude bomen en dan komt het voor dat er vanwege leeftijd, storm, schimmelaantasting soms gaten vallen in deze statige lanen. Daarom worden er soms stukken laan gekapt en vervangen door nieuwe jonge bomen om het lanenstelsel in stand te houden voor de toekomst.
 

 
Om het verlies van holen in de oude beuken, die geveld zijn, op te vangen zijn er hier en daar ter compensatie een paar vleermuiskasten opgehangen. Vanwege hun hoge leeftijd is het ook niet verwonderlijk dat je hier leuke dieren en planten kunt aantreffen. Om een paar te noemen zien we een zwarte specht, groene specht, gewone salomonszegel en koningsvaren.
 

 
In juli is hengel (Melampyrum pratense) met zijn gele bloemen de meest opvallende plant. De afmeting van hengel is tussen de 15-50 cm en bloeit trouwens in de maanden juni, juli en augustus. De bloeiwijze is naar één  kant gekeerd en trosvormig. De kelktanden zijn veel korter dan de kroonbuis. De bloemen zijn geelwit, 2 cm en met  een rechte kroonbuis. De keel is meestal gesloten. De nectarrijke bloemen wordt bezocht door hommels zowel met korte als lange tongen bezocht.
 

 
De vrucht die na bevruchting ontwikkelt heeft ten hoogste vier tamelijk zware zaden met een oliehoudend weefsel aan de buitenkant, een zogenaamd mierenbroodje. Mieren zorgen voor de verspreiding van deze vruchten en je ziet dan ook soms aan de voet van een mierenhoop een groot aantal kiemplanten van hengel in het voorjaar. De vierkantige stengels hebben boogvormig opstijgende zijtakken en een iets voorover hangende top. De bladeren zijn eirond tot lijnvormig-langwerpig. Ze hebben een gave rand, zijn donkergroen, 3-6 cm lang en tot 3.5 cm breed. De schutbladen hebben vaak  aan de voet enkele grove, smal driehoekige, afstaande tanden. De onderste meestal met een gave rand. Hengel groeit het liefst op open plekken in loofbossen en langs bospaden. Maar ook kapvlakten, bosranden, struwelen, houtwallen, grazige vegetaties onder bomen, beschaduwde bermen en heide. De bodem van de groeiplaats is op half tot licht beschaduwde plaatsen op droge tot matig vochtige, matig voedselarme, stikstofarme, zwak zure tot zure grond met een vrij slecht verterende strooisellaag (zand en leem, soms op veen). Hengel is een halfparasiet die met zijn wortels zijn gastheer ondergronds aanboort zoals  zomereik, berk maar ook wel bosbessen. Een halfparasiet kan zich in stand houden door water met de daarin opgeloste mineralen te onttrekken aan de gastheer waarmee hij samenleeft. Dit mengsel kan hengel via fotosynthese omzetten voor eigen behoefte. In Nederland is hengel plaatselijk vrij algemeen in het oosten en midden van het land en vrij zeldzaam in Zuid-Limburg. Elders zeer zeldzaam, o.a. in de Hollandse duinen. Niet in Zeeland, het noordelijk zeekleigebied, op de Waddeneilanden en in Flevoland. In 2012 stond hengel op de rode lijst maar is thans niet bedreigd.
 

 
Op het grote landgoed bevinden zich ook nog een paar boerderijen en wandelend door de lanen levert dat regelmatig mooie doorkijkjes op.  Door de mengeling van historie, cultuur, natuur is het in allerlei opzichte heerlijk vertoeven door de schaduwrijke lanen van het landgoed Slangenburg.
 

Luchtig rinkelend geheugensteuntje.

Soms kom je in het veld gebouwen tegen waar je even achter je oren moet krabben. Eenmaal dichtbij wordt ik afgeleid door een rankende plant die gretig gebruik maakt van dit luchtige bouwsel.

Hop (Humulus lupulus) met haar tegenoverstaande bladeren zijn handvormig, drie- tot vijflobbig, onder de bloeiwijze ongedeeld, grof getand-gezaagd, gesteeld, aan de voet hartvormig en van boven ruw. De mannelijke lichtgroene 4-5 mm grote bloemen vormen pluimen. Ze hebben vijf bloembladen en vijf  meeldraden. De vrouwelijke bloemen zijn eveneens lichtgroen. Dit zijn bolletjes (rondachtige vruchtkegels van 2½-3 cm) met elkaar overlappende schutbladen. Deze groeien uit tot de overbekende 3 cm grote, groene eivormige hopbellen als smaakmaker voor bier. Het is een overblijvende plant die elk jaar weer 2 tot 6 meter slingerend de hoogte in kan  groeien. Met dit gebouw heeft de hop dus een goede steunpartner gevonden.

Dit gebouw, een luchtwachttoren, maakten onderdeel uit van een netwerk van uitkijkposten dat tussen 1950 en 1955, tijdens de Koude Oorlog, in ons land is opgezet om laag vliegende vliegtuigen te kunnen signaleren. Het in 1950 opgerichte Korps Luchtwachtdienst (KLD) kreeg de taak ‘om door middel van uitkijk- en luisterposten vijandelijke vliegtuigen waar te nemen en aldus gegevens te verstrekken, welke nodig zijn om vijandelijke luchtaanvallen te kunnen bestrijden en de eigen troepen en de bevolking tijdig te kunnen waarschuwen voor naderend luchtgevaar’. Het ging om het met zicht (kijkers) en gehoor signaleren, melden en volgen van laagvliegende vijandelijke vliegtuigen die beneden het toenmalig radarbereik vlogen, op een hoogte van minder dan 1500 meter overvlogen. Het netwerk van luchtwachtposten bestond uit 276 observatieposten, verspreid over heel Nederland. Deze posten werden bemand door vrijwilligers uit de burgerbevolking. Drie of soms vier observatieposten vormden samen een luchtwachtkring. Op die manier kon via driehoeksmetingen de positie van een vliegtuig zo nauwkeurig mogelijk worden vastgesteld. De posten gaven hun meldingen door aan een regionaal meldpunt, het luchtwachtcentrum, waarvan er acht waren. Deze luchtwachtcentra verwerkten de gegevens van de luchtwachtcentra en rapporteerden aan de centrale organisatie: Sector Operations Centre van het Commando Luchtverdediging, die zo nodig tot actie overging (inzetten van gevechtsvliegtuigen, luchtdoelartillerie en waarschuwen van de Bescherming Bevolking (BB). De luchtwachtposten werden waar mogelijk opgericht op terreinhoogten en op bestaande hoge gebouwen, zoals duintoppen, molenrompen, dijken, fabrieken, heuvels en bunkers. Waar geen bestaand hoog gebouw beschikbaar was, werden speciaal ontworpen losstaande torens gebouwd, de luchtwachttorens. De meeste luchtwachttorens zijn gebouwd in een opvallende betonconstructie, de raatbouw. De torens bestaan uit betonnen panelen met vele vierkante openingen (raatbouwelementen), die zijn ontworpen door architect M. Zwaagstra in opdracht van Defensie. Met deze prefab techniek konden snel torens van verschillende hoogte worden gebouwd. In totaal zijn er 138 losstaande torens gebouwd en 138 posten op bestaande gebouwen. In een enkel geval ontwierp men een van dit model afwijkende toren, zoals de nog bestaande bakstenen luchtwachttorens in Scheveningen (blauw vierkantje) en bij Oude Wetering (rood vierkantje).
Het KLD is al snel door ontwikkelingen ingehaald. Door snellere vliegtuigen en verbeterde radar was het via oog en oor volgen van vliegtuigen al snel nutteloos. In 1964 wordt het Korps Luchtwachtdienst ingekrompen. Als eerste worden de posten in het zuiden en midden van het land opgeheven. In 1968 volgde de definitieve opheffing van het Korps ook in de noordelijke kustregio’s. Nadat de torens hun functie verloren zijn de meeste uiteindelijk gesloopt met subsidie van het Rijk.

Van de 138 luchtwachttorens zijn er slechts zestien in tact overgebleven (blauwe, rode en zwarte bolletjes). Daarnaast zijn er nog drie halve torens (grijze bolletjes) min of meer bewaard gebleven. De luchtwachttoren met de hop (zwart bolletje) staat bij de ingang van het afval- en milieustation, tussen de Limburgse dorpen Linne en Montfort. De toren is van het veel gebouwde type E1050 en ruim 12 m. hoog. Deze toren is ook gebouwd van prefab betonnen raatbouwelementen. De toren is in matige staat, alle afdektegels zijn er afgevallen en niet alle trappen zijn nog aanwezig.

Bovenop de toren is het uitkijkplatform, dat bestaat uit een open ruimte van 3 bij 3 meter met een 1,5 meter hoge borstwering. Aan de westzijde van het uitkijkplatform is  de schuilnis. De toren maakte deel uit van de luchtwachtkring met de inmiddels verdwenen luchtwachtposten Stramproy en Heythuysen. De waarnemers rapporteerden aan het luchtwachtcentrum in Eindhoven. De toren was in gebruikt tot 1964, het jaar waarin het Korps Luchtwachtdienst in Zuid- en Midden-Nederland is opgeheven. De luchtwachttoren is ter camouflage in een bosrand geplaatst om te toren vanuit de lucht minder te laten opvallen. Inmiddels zijn de bomen hoger geworden dan de toren. Het bijzondere verhaal die bij deze toren hoort is dat dit de enigste luchtwachtpost waar ooit een vijandelijk vliegtuig (een Russische Iljoesjin) is waargenomen. In 1958 had het "vijandige" vliegtuig deelgenomen aan vliegshow op vliegveld Le Bourget bij Parijs en was bewust van de koers richting Rusland afgeweken om de grensgebieden te fotograferen. Na melding aan de Duitse luchtmacht heeft zij de Iljoesjin gedwongen te landen op vliegveld Düsseldorf. Veel van de 138 luchtwachttorens die werden gebouwd, zijn nadien weer gesloopt. Slechts 16 van deze torens resteren er nog in Nederland. Een handje vol zijn toegankelijk voor publiek (blauwe bolletjes) en hebben inmiddels de status van beschermd monument (rijksmonument, gemeentelijk monument of provinciaal monument). In Limburg staan er nog maar twee van deze luchtwachttorens. Deze twee hebben helaas geen beschermde status en gesloten voor publiek. Vanwege de zeldzaamheid van deze gebouwen en het bijzondere verhaal erachter is het de moeite waard om ook deze torens voor de toekomst te bewaren. Gebouwen die geen functie meer hebben worden vaak verwaarloosd. Daarom rinkel ik voor deze toren de (hop)bellen. Zou het niet mooi zijn als de eigenaar samen met verschillende instanties de koppen bij elkaar steken om ook deze  toren weer in ere te herstellen waarvoor die bedoeld is:  Namelijk  als uitkijktoren ten behoeve voor het volk. Dit keer niet  om vijandige vliegtuigen te spotten maar om juist van het vredige uitzicht van het Limburgse landschap te kunnen genieten. De geschiedenis heeft inmiddels bewezen dat mensen vanuit het verleden, heden voor de toekomst blijvend een luchtig geheugensteuntje nodig hebben.

Mooi succesvol.

Het is fijn om weer eens in de oude kern van Middelburg te zijn. Eenmaal ontsnapt van de weekmarkt drukte begint het echte genieten.

Onverwacht stuiten we op een, voor mij onbekende, plant. Het is niet een bescheiden plantje die ergens in een stenig hoekje verborgen staat om te worden ontdekt. Nee, vol ornaat in het zonlicht omzoomd de plant met vrolijke bloemetjes de grachten van Middelburg om te worden bewonderd.

Muurfijnstraal (Erigeron karvinskianus, synoniem Erigeron mucronatus) is een vaste plant die behoort tot de composietenfamilie (Asteraceae). Deze is goed te onderscheiden van aanverwante soorten zoals kleine aster (Aster tradescantii) en in mindere mate van zomerfijnstraal (Erigeron annuus).

De Nederlandse naam fijnstraal slaat op de fijne straalbloemen. De botanische naam Erigon is afkomstig van het Oudgriekse eri dat vroeg en geron, dat oude man betekent, hetgeen verwijst naar de grijze pluizige zaadpluis dat snel na de bloei in grote hoeveelheden verschijnt.  De Latijnse achternaam Karvinskianus is genoemd naar baron Wilhelm Friedrich Karwinski von Karwin (1780-1855) van oorsprong een Duitse maar geboren in Hongarije. In zijn tijd heeft hij veel planten- en dieren verzameld in Brazilië en Mexico. Muurfijnstraal is van oorsprong een subtropische soort, met een verspreidingsgebied dat zich beperkte tot Mexico en kleine delen van Guatemala en Panama. Van zo'n klein areaal is tegenwoordig geen sprake meer van. De soort heeft zich door menselijk toedoen haar grenzen behoorlijk verlegd. Ze is als eerste terecht gekomen in botanische tuinen en zo verspreid als sierplant bij diverse particuliere tuinbezitters. Ook vandaar uit is de plant verwilderd en zelfs succesvol ingeburgerd. Inmiddels is het een echte wereldburger in delen van Zuid-Amerika, Afrika, Zuidoost-Azië zoals India /Ceylon, Zuid-Australië, Nieuw-Zeeland, op enkele eilanden in het Pacifisch gebied zoals Hawaï/Fiji, alsook in West- en Zuid-Europa. Vooral in de gebieden die sterk onder de invloed staan van een luchtvochtige oceanische klimaat zal de soort zeker nog toenemen. Het verspreidingsbeeld van muurfijnstraal in Europa geeft die afhankelijkheid goed weer. De verspreiding in Europa is geleidelijk gegaan. Vanaf 1836 is deze als sierplant naar Europa gehaald. Rond 1850 was deze reeds in Frankrijk ingeburgerd, vervolgens in Portugal (1878), in Italië eind vorige eeuw, in Zwitserland in rond 1920. Na 1930 was Groot-Brittannië aan de beurt en recent ook in Zuid-Duitsland en Oostenrijk. In Nederland is muurfijnstraal ingeburgerd tussen 1975 en 1999 maar is nog steeds zeldzaam in stedelijke gebieden met als zwaartepunt Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Delft, Haarlem, Alkmaar, Utrecht en Middelburg.

Voordat ik het wist had ik de verspreiding van muurfijnstraal in het zonnige Middelburg in kaart gebracht. Wellicht leuk om over een paar jaar weer eens een rondje te maken. Vanuit deze oude stadskernen verspreiden ze zich langzaam verder naar andere menselijke bewoningen. In hun oorspronkelijke leefgebied komt muurfijnstraal voor op zonnige, open plaatsen op droge tot vochthoudende, stenige grond.  Dus in steden vinden ze de juiste voedingsbodem om zich  tussen straatstenen, aan de voet van muren en op oude muren te vestigen.

Maar dat kan de plant niet alleen! Het zou mooi zijn als wij mensen met onze stedelijke schoonheidswaanzin de muren eens een keertje met rust zouden laten. Er wordt al te vaak, te veel onnodig (verkeerd) gerestaureerd en schoongemaakt. Die schoonmaakdrang bedreigd niet alleen muurfijnstraal maar ook onze inheemse muurflora zoals steenbreekvaren, muurleeuwenbek en tongvaren (zie rode pijlen).

Door alleen met de handen op de rug naar muren te kijken zal muurfijnstraal in de toekomst vast en zeker nog wel meer steden in ons monumentrijk land gaan veroveren en dat is iets om naar uit te kijken. We kunnen dan ook niet alleen spreken van een mooie maar vooral succesvolle urbane plantensoort.

Urban badger pleasure.

Via allerlei wegen kreeg ik vorig jaar berichten dat er een das (Meles meles) een burcht probeerde te graven. Dat is voor mij natuurlijk altijd heugelijk nieuws om te horen. Helaas wordt dit soort graverij  niet door iedereen zo ervaren.  In het algemeen vinden mensen wilde dieren mooi en belangrijk maar dat moet vooral geen "overlast" veroorzaken in hun eigen achtertuin. Met dat menselijke aspect van "dierenliefde" in mijn achterhoofd ben ik polshoogte gaan nemen in een paar tuinen in het dorp Melick. Gelukkig grenzen de drie tuinen aan elkaar dat vergemakkelijkt het bezoek. Als ik de groene villawijk binnen rij is het ook niet zo vreemd dat de das juist hier zijn geluk beproefd.

De vele kort gemaaide gazonnetjes omzoomd door opgaand groen biedt de das veel goede foerageermogelijkheden met tijdelijke schuilgelegenheid bij onraad. In de eerste riante tuin met een groot gazon is, in de border met struiken en als ondergroei klimop, een dassenpijp aanwezig. Op het uitgegraven zand is een duidelijke dassenprent zichtbaar. Maar de pijp is nog maar ongeveer 40 cm diep. Om de Das te ontmoedigen wordt de uitgegraven zand terug geschept en goed aangestamd, daarna is er nog een grote grindtegel opgelegd. Voor mijn bezoek was er ook al een ondiepe pijp dicht gemaakt door een medewerker van de Provincie Limburg. Terwijl ik toekijk wenste ik dat dit mijn tuin was. Dan liet ik de das met rust maar helaas dit is niet mijn tuin.

In het mooi strak groene gazon zijn een paar verse voedselputjes (rode pijltjes)  zichtbaar. Dit soort "schade" in het gazon is gemakkelijk te herstellen.

Bij de verdere rondgang in de tuin bekijk ik ook nog twee doorgangen die onder de tuinafscheiding zijn gevonden. Om verdere "schade" te voorkomen kun je hier beter niet aankomen want anders graven ze toch weer andere gaten onder de omheining om bij het wormrijke gazon te komen. Bij de tweede tuin lag er zoveel zand dat de deur van het tuinhuisje geblokkeerd was. De tuinman had deze hoop zand al verwijderd en de aanwezige pijp helaas dichtgegooid. Onder de laurierstruik vindt ik een groot aantal mestputjes die aangeven dat de das al veel langer in de tuinen rondstruint dan men aanneemt. Om een beter beeld te krijgen hoe vaak de das hier aanwezig is zet ik voor een paar dagen de wildcamera. Dit leverde behalve merels en katten niet veel bijzonders op. Toch is de das 's nachts net buiten het zicht van de camera in de tuin geweest. Kleine verse voedselputjes in het gazon en iets grotere putjes bij de lavendelstruiken. In de border bij het tuinpad naast het huis is een onderdoorgang en ook daar staan verse prenten.

Daarom besloot ik om de wildcamera hier aan de houten schutting te plaatsen. Even afwachten dus. Bij de derde riante tuin zijn ook voedselputjes in het gazon maar ook deze vormen voor de bewoners niet zo'n groot probleem. Hier springt wel regelmatig het dievenlicht aan maar de bewoners hebben de das niet goed kunnen zien. Wellicht krijgen ze nog een herkansing! Een paar dagen later heb ik nieuwe beelden van de wildcamera bekeken.

De das staat er mooi op en elke nacht is de das aanwezig en er staan overal verse dassenprenten. Daarom besluit ik de wildcamera bij de ingang van de opnieuw open gegraven pijp bij het tuinhuisje op te hangen.

Maar om dat visueel vast te stellen ging niet zonder slag en stoot. Bij het verder uitgraven van de pijp heeft de das in zijn enthousiasme ervoor gezorgd dat de lens bedekt raakte met het rondvliegende zand.

Inmiddels heb ik de wildcamera schoongemaakt en ververst met nieuwe batterijen. Het blijft dus even spannend wat ik nog meer te zien krijg van deze dorpse das. Na een paar dagen heb ik wederom de beelden bekeken van de das. Uit deze beelden met datum en tijdsaanduiding blijkt dat de das de pijp gebruikt om daar overdag in te slapen. De tijd verstrijkt en ga regelmatig polshoogte nemen hoe het met de burcht ervoor staat. Door andere bewoners werd ik aangesproken en leidde mij naar een tweede dassenburcht in een andere tuin. Gelukkig heb ik drie wildcamera's en die zijn nu in volle inzet. Op een gegeven moment heeft de tuinman van de eerste tuin  de dassenpijp van de burcht dichtgegooid. Gelukkig was de das op dat moment in de andere burcht! Maar daar weet de das wel raad mee en al vlug is de dichtgemaakte burcht weer open gegraven.

Vanuit deze burcht heeft hij inmiddels toegang tot twee tuinen.  Zo kan hij gemakkelijk ook in andere tuinen komen. Naast leuke beelden van de das verschijnen er ook nog andere bijzondere zoogdieren op wildcamera beelden zoals een bunzing, steenmarter, vos en overdag een eekhoorn. Mijn vrouw is zo vriendelijk geweest om de filmbeelden van de das mooi te verpakken in een filmpje. Bij de tuingesprekken zijn de mensen vooral geïnteresseerd om te weten hoe ze van de das verlost kunnen worden. Daarnaast wordt er vaak naar voren gebracht dat er teveel dassen zouden zijn. Dan moet ik me tegenover de "getergde" tuineigenaren vaak verstandiger wijs bedwingen. Maar ik vindt het vooral zinvol om af te vragen en te zeggen waarom een das  in de bebouwde kom gaat fourageren.

De das die de tuinen bezoekt kan afkomstig zijn van de twee dichtstbijzijnde dassenburchten aan de rand van het Roerdal (kleine rode bolletjes). Dat er een te grote druk heerst onder de dassenpopulatie kan ik mij nauwelijks voorstellen omdat lang nog niet alle dassenburchtlocaties in het Roerdal bewoond of optimaal bezet zijn.

Daarnaast zijn er recent nog verkeersslachtoffers op de provinciale weg de N293 te betreuren (kleine zwarte bolletjes). En in de toekomst zullen er helaas nog wel meer verkeersslachtoffers vallen op deze drukke weg om de roerdalpopulatie uit te dunnen. De das heeft hier in het verleden vast en zeker vaker de woonwijk ongemerkt bezocht maar heeft zich dit keer duidelijk zichtbaar verraden door zijn graverij. Zelf heb ik een paar jaar geleden op een zeer vroege ochtend een das vanuit de bewoonde bebouwing van Melick naar het Roerdal de drukke N293 zien oversteken (grote rode pijl). De overige rode pijltjes geven aan waar de das zeer gemakkelijk het dorp binnen kan wandelen.

In 2001 kwam ik voor het eerst in aanraking met urban badgers in de stad Roermond.  De Roermondse stadse das  en kraamburcht wordt door de Gemeente Roermond gelukkig beschermd en gekoesterd. Er is zelfs speciaal voor hun een paar dassentunnels onder een aantal drukke wegen gemaakt om ze een veilige route te  verschaffen naar het buitengebied. Zo blijven de stadse dassen niet verstoken van hun familie op het platteland. Daar heb ik een verhaal over geschreven in het tijdschrift Naturspiegel: Das Magazin für Natur und Umwelt am Niederrhein. Voor wie de taal machtig is, is het misschien leuk leesvoer (deel 1 en deel 2). Door iets nauwkeuriger te kijken zowel in de privé tuinen als de gemeentelijke gazons in Melick valt het op dat er veel wormhoopjes tussen het gras te zien zijn. Kijk je in het buitengebied in een doorsnee gifgroen grasland die regelmatig vol geïnjecteerd zijn met gier wordt het pijnlijk duidelijk dat de regenwormen hier in grote getale ontbreken. Vooral omdat het hoofdbestanddeel van het voedselpakket  juist uit  regenwormen bestaat is het niet verwonderlijk dat de das het risico neemt om de gevaarlijke N293 over te steken om in de bebouwde kom te gaan fourageren op de wormrijke gazons.

Het heeft dus niet alleen te maken met de avontuurlijke aard van een individuele das maar meer met het aantrekkelijke voedselaanbod. Dat zet je aan het denken. Ons buitengebied wordt blijkbaar nog steeds teveel en te vaak vermest en daar kan het hoofdvoedsel van de das namelijk regenwormen niet tegen. Ook komen er steeds meer wegen bij en de verkeersintensiteit neemt toe. Hierdoor holt de kwaliteit van ons buitengebied op allerlei fronten nog steeds verder achteruit.  Maar aan dat achterliggende verhaal hebben  tuineigenaren in het algemeen niet zo'n grote boodschap aan. In ons tot in de puntjes  georganiseerde land moet alles in hokjes worden gekwalificeerd en alles wat daar buiten valt is niet normaal of ongewenst. Dassen worden in de ideale wereld meestal geassocieerd met liefelijke landelijke en bosrijke omgeving. In Groot-Brittannië is men iets meer gewend. In de loop van de laatste 50 jaar, is er een merkbare toename van het aantal dassen dat in stedelijke omgeving een burcht graaft. Men heeft daar zelfs een mooie naam voor: "Urban badgers". Uiteraard ontstaan ook hier wrijvingen maar op een of andere manier kunnen de mensen daar goed mee leven. Merendeel van de mensen daar vinden het juist prachtig om dassen te observeren in hun eigen achtertuin. Door de steeds toenemende urbanisatie van het landschap moet de natuur en ook de dassen zich wel aanpassen aan deze nieuwe omstandigheden om te overleven. En dat doen ze daar met succes.  Dat je dassen in Londen en andere Britse steden kunt zien is dan ook geen bijzonderheid meer.  Wij mensen hebben het zelf in de hand als we ons buitengebied en open stedelijke, dorpse  groene ruimte steeds verder uitknijpen. Afgezien van de kleine problemen die dassen door het fourageren kunnen veroorzaken in particuliere tuinen moet men niet vergeten dat dassen in deze tuinen vooral prooidieren eten  die juist door de tuinliefhebber als schadelijk worden ervaren. Zoals bijvoorbeeld (naakt)slakken die het voorzien hebben op hun fraaie hosta's. Ook graverij van knabbel grage konijnen,  muizennesten, engerlingen en emelten die het gazon ondergronds opvreten. Daarnaast zijn het goede opruimers van kleine dierlijke stinkende karkassen en rottend fruit.

Als er dassen uw tuin bezoeken kun je ze helpen door het verstrekken van bakje water. Of af en toe nat kattenvoedsel of hondenvoer te geven tijdens de avonduren. Ze zijn ook gek op pitloze druiven, appels, peren, pruimen, ongebrande pinda's of paranoten. Maar net als bij het voeren van vogels en eekhoorns alles in mate. Ze moeten er niet op berekend zijn dat deze kunstmatige voeding elke avond aanwezig is. Ik zelf ben niet zo'n voorstander van het voeren van dieren maar in sommige gevallen kan het "afleidend" voeren helpen bij het verlagen van "gazonschade". De Provincie Limburg komt de bewoners tegemoet door te beslissen dat het beter is dat de das gevangen wordt en elders op een geschikte locatie uit te zetten. De "bijna-gevangen" pogingen van de Provincie Limburg leverde niks op en koos de das het hazenpad. 

U zult zich natuurlijk afvragen hoe is het nu met de urban badger? Op 8 maart is de urban badger is voor het laatst in de tuinen waargenomen. Helaas werd veel later op 30 maart een doodgereden das gemeld. Toen ik terplekke op de N293 (bij de grote rode pijl) ging kijken was er geen dode das meer  te bekennen. Iemand anders is mij voor geweest en heeft hem opgeraapt. Navraag bij de Gemeente Roerdalen en Provincie Limburg leverde niks op. Maar na een beetje speurwerk van de Provincie kreeg ik uiteindelijk een mailtje met foto's van een sub-adult mannelijk dier. Deze was opgeraapt door een jachtopzichter en vervoerd naar een diepvrieskist in Echt. Hier worden grote verkeersslachtoffers bewaard die gebruikt worden voor het natuurproject: Dood doet Leven. Daar er in de tuinen van Melick geen dasactiviteit meer is waargenomen gaat het dan ook misschien om de urban badger. Uiteraard weten we niet zeker of het om "onze" urban badger gaat.  Hoe dan ook dit verkeersslachtoffer laat zien dat het vast en zeker niet de laatste keer zal zijn dat een das een poging onderneemt om zich te vestigen in de bebouwde kom. Bij deze wil ik iedereen bedanken voor hun medewerking: Rene Janssen, Peter Heuts,  Gemeente Roerdalen, Provincie Limburg en de tuineigenaren van Melick voor toestemming om hun tuinen te betreden. Speciaal dank aan Johan Maessen van de Provincie Limburg die zich heeft ingezet voor het welzijn van de Das. Tenslotte nog een woord aan iedereen: Oordeel niet te hard als er een das in uw tuin/plantsoen verschijnt.  Heb ook begrip voor hun situatie en zo kan iedereen genieten van de urban pleasure.

Groene ooievaarstroom.

De witte ooievaar (Ciconia ciconia)  was rond 1910 een bekende verschijning, met landelijk tenminste 500 broedparen in Nederland. Na een decennia lange afname, vooral een gevolg van intensiever agrarisch grondgebruik, waren er rond 1990 maar 10 paren over. Het fokken, uitzetten en bijvoederen van ooievaars, begonnen in 1969 en wierp na een lange aanloop vruchten af. Na 1990 herstelde de populatie zich weer en groeide zelfs tot meer dan 800 broedparen. De betrokken vogels, merendeels afstammelingen van het fokproject, vertonen in toenemende mate weer 'wild' gedrag. Zo trekt het merendeel van de jonge vogels weg. De verspreiding, lange tijd sterk geconcentreerd rond de voormalige fokcentra, wordt geleidelijk ruimer. Zelfs in Oost- en Zuid-Nederland broeden tegenwoordig enkele ooievaars. Ook over de grens in Duitsland is eenzelfde ontwikkeling gaande als in Nederland.

Vorig jaar heb ik tijdens een doorreis bij het Friese dorp Nordbergum (groot rood bolletje) een ooievaarsnest gezien.

Op zich niks "bijzonders" maar de locatie is voor Nederlandse begrippen toch wel speciaal. Witte ooievaars hebben hier hun nest gebouwd op een hoogspanningsmast.

Terwijl ik kijk was het behoorlijk druk op het fietspad. Regelmatig stoppen fietsers met of zonder kroost om even een blik naar boven te werpen naar de bewoners. Zelf wandelaars of een fotograaf met een telelens bezorgt bij de zwart witte bewoners met rode snavel geen argwaan en blijven gewoon doorgaan met hun dagelijkse bezigheden op hun nest. Het is ook niet voor niets dat ze deze hoge locatie uit hebben gezocht. Van hieruit kunnen ze het vlakke Groningse landschap, boven de boomtoppen uit,  goed over zien. Het  is elke keer weer een prachtig gezicht om te zien hoe de natuur toch steeds weer gebruik weet te maken van het veranderende landschap.

Ja, uiteraard kunnen deze  hoogspanningsmasten met hun kabels  voor deze vogels met een spanwijdte van maximaal 220 cm en hun grote takkenbosnesten levensgevaarlijk zijn. In Portugal weten ze daar alles van! In mei 2000 kwam een nest in aanraking met deze kabels. De  nationale hoogspanningsnetwerk beleefde hierdoor de grootste "black-out"  van de laatste twee decennia.  Lissabon en de gehele zuidelijke helft van Portugal was in het donker gehuld. Je kunt als maatschappij natuurlijk de ooievaars de oorlog verklaren en om het probleem op te lossen door alle nesten te verwijderen. Maar dat is vechten tegen de bierkaai  want de witte ooievaar populatie is in Portugal nog steeds groeiende. De Portugese Vogelbescherming (SPEA) meldde in 2005 dat het aantal broedende ooievaars in Portugal zich in de laatste 2 decennia heeft vervijfvoudigd.  De organisatie gaf aan dat in 2004 minstens 7685 nesten waren geteld,  5 keer meer dan er tijdens een onderzoek in 1984 waren geteld. De ooievaarpopulatie in Portugal is inmiddels gelijk aan het niveau van de eerste helft van de vorige eeuw, vóór de periode dat het aantal dramatisch afnam als gevolg van het gebruik van pesticiden en de afname van hun habitat door het droogleggen van wetlands.

Het aantal broedgevallen in hoogspanningsmasten kon dus niet uitblijven. In 2009 werden 1610 nesten geteld. In 2012 waren er 1837 nesten geteld  en een paar jaar later is dat aantal naar 2355 gestegen op hoogspanningsmasten. Daarom hebben de Portugese elektriciteitsbedrijven een wijs besluit genomen om niet tegen de natuur te vechten maar om met de natuur mee te werken. Daar waar de ooievaars vanuit veiligheidoverwegingen mogen broeden worden platforms geïnstalleerd in de hoogspanningsmasten. Tegelijkertijd worden er op de ongewenste  plekken grote ventilatoren geplaatst waar de ooievaars niet mogen broeden.  Met een opwaartse thermiek zwevend over het internet kwam ik dit zeer interessant Portugees filmpje tegen die niets aan de duidelijkheid over laat hoe men dit aanpakt. Na een diep dal  worden steeds meer witte ooievaars in Nederland gezien en nemen de broedgevallen nemen steeds meer toe. Ook in het  Midden-Limburgse Roerdal worden ook steeds meer ooievaars gezien. Mijn hart slaat steeds weer over als ik hier eentje of meerdere in het Roerdal zie. Helaas ontbreekt er nog steeds broedgelegenheid in het Roerdal.

Je kunt natuurlijk de traditionele ooievaarsnesten plaatsen zoals dit eenzame exemplaar (oranje bolletje) bij Vlodrop.

Maar in Roerdal staan ook een aantal geschikte grote hoogspanningsmasten (rode bolletjes) en een betere combinatie kun je niet bedenken.  Het aantal  ooievaars dat op de Nederlandse hoogspanningsmasten nesten maken om te gaan broeden is nog beperkt.  Maar die paar broedgevallen laten zien dat ze het er wel naar hun zin hebben en ik verwacht dat er nog meer zullen volgen. Waarom wachten op technische problemen? En waarom zou je de  Portugese oplossing  niet ook gewoon in Nederland gaan  toepassen? De hoogspanningsmasten staan er nu toch eenmaal  en maak daar dan ook zinvol gebruik van. Wat zou het een klein geluk zijn om deze hoogspanningsmasten in het Roerdal, al is het maar als proef, ook te voorzien van broedplatforms voor de ooievaars.

Natuur beschermen is prima  maar voorwaarden scheppen voor natuur is nog veel belangrijker. En welke Nederlandse energie netbeheerder durft deze uitdaging aan om eens zijn nek uit te steken voor onze ooievaars? Het voorbeeld in Portugal laat overduidelijk zien hoe je ooievaars kunt helpen aan broedgelegenheid en tegelijkertijd de stroomvoorziening  voor de toekomst op een verantwoorde groene manier kunt garanderen.

Succes formule.

In het verleden heb ik jaren nauwkeurig gegevens verzameld van de kerkuil (Tyto alba) in Limburg. Geen broedgevallen, zichtwaarnemingen, braakballen of veren maar verkeersslachtoffers. Vanuit mijn werk maakte ik veel kilometers over het asfalt en zag ze vaak in de berm liggen. Al dan niet wuivend met een (duim)vleugel. Met bepaalde projecten liep ik gehuld in een oranje veiligheidsvestje langs provinciale-/snelwegen, uiteraard met toestemming van Provincie Limburg/Rijkswaterstaat.

Als ik geen vergunning had liep ik niet met de lengte mee. Dan ging ik zo veilig en zo onopvallend mogelijk de kerkuil op rapen. Als ik een kerkuil op een moeilijk bereikbare plek zie liggen zoals de middenberm van de snelweg deed ik deze oprapen in de rustige uurtjes. In de auto leg ik dan een kaartje onder de voorruit met de tekst: ”Ik ben niet levensmoe en raap met mijn volle verstand een verkeersslachtoffer (kerkuil) op!” Dat is voor het geval als het anders verloopt dan ik zou verwachten.  Op de provinciale wegen zocht ik een parkeerhaventje op en dan benutte ik, als er een fietspad was, om terug te lopen naar de plek des onheil. Uiteraard werd ik wel eens aangesproken door de  politie. Maar dat was meer uit nieuwsgierigheid en/of om hun tijd op te vullen! Als je alibi maar klopt! Elke keer als ik alle gegevens in het jaaroverzicht had gezet kreeg ik een onbehagelijk gevoel van de hoeveelheid kerkuilen die het slachtoffer zijn geworden van het verkeer in Limburg. Tegenwoordig noteer ik alleen nog bij hoge uitzondering dode kerkuilen. Het klinkt misschien een beetje onverschillig maar ik ben een beetje moe om te controleren of ze wel of niet geringd zijn. Maar als ik ergens via snelwegen door het land reis ontkom ik er niet aan en ongewild ga je weer in de modus om verkeersslachtoffers tellen: van A naar B, 14 kerkuilen. Als je na een week weer naar huis gaat het tellen gewoon weer verder: van B naar A, 12 kerkuilen. Als je in zo'n kort tijdsbestek zoveel verkeersslachtoffers vindt op een traject dan gaan mijn gedachten afdwalen over hoeveel kerkuilen dan wel niet de dood vinden op jaarbasis in de  rest van ons steeds dichter wordende wegennet met het intensiever toenemende verkeer in Nederland. Ongewild zie ik het militaire kerkhof Margraten voor me! Het lijkt misschien een rare gedachte maar die aanblik maakt het machteloze gevoel en de hoeveelheid slachtoffers op jaarbasis voor de argeloze weggebruiker inzichtelijk.
 
 
Van al die genoteerde verkeersslachtoffers heb ik een "slachtoffer" weer van de lijst kunnen schrappen. Op 20 december 2008 fietste ik vanuit Roermond naar St. Odilienberg en zag vanuit het schemerige Roerdal een Kerkuil aanvliegen. Op datzelfde moment kwam er ook een vrachtwagen over de Heinsbergerweg aan! Vanwege mijn voorgevoel stapte ik af en keek wat er zou gaan gebeuren! Ze kruisten elkaars wegen en zag hoe deze Kerkuil door de voorbijrazende vrachtwagen uit de lucht werd geplukt/gezogen en achter dit voertuig op het asfalt werd gesmeten. Een geluk bij een ongeluk was dat er achter de vrachtwagen geen ander voertuig aan kwam anders had die de rest gedaan! Ik liep naar de levenloze "uit de lucht geplukte" kerkuil. Uit ervaring weet ik dat ze niet altijd dodelijk verwondt hoeven te zijn.  Door de turbulentie en de smak op het asfalt kunnen ze even buiten westen raken. Onder de straatlantaarn bekeek ik de schade: geen bloed uit de snavel, geen gebroken poten of vleugels. Het was een ongeringd exemplaar. Terwijl ik hij/zij in mijn handen lag voelde ik het uilenhart kloppen. Ineens zag ik dat het hartgezicht naar mij toe draaide en mij knipogend aankeek! Uiteraard was ik op dat moment dolblij dat die nog leefde. Inmiddels reden er weer auto's langs mij dus ik besloot een zijweggetje in te lopen. Ik ontvouw voorzichtig mijn handen. Even keek de kerkuil beduusd rond en vloog geruisloos op uit mijn handen. De geluksvogel vloog een rondje over het weiland bij de knotwilgen. Met een plotseling haak dook de kerkuil in het gras en hoorde een laatste doodskreet van een muis! Oeps, die heb ik op mijn geweten! Er naar toe lopend vloog hij weer met een muis in de klauw op alsof er niks gebeurd was! Zo'n waarneming laat je niet onberoerd. Dit is ook een van mijn meest waanzinnigste waarneming van een, aan de dood ontsnapte, Kerkuil die op mijn natte netvlies is gebrand!
 

 
Hoe voorkom je verkeersslachtoffers? Er wordt in Friesland volop geëxperimenteerd om hectometerpaaltjes ongeschikt te maken als uitkijkpost voor de jagende kerkuil. Wellicht is het verwijderen van deze paaltjes wel een optie. Dan kunnen ze daar ook niet op zitten! Daar waar in het verleden veel kerkuilen zijn gesneuveld lijkt mij dat ook een experiment waard! Er wordt wel eens geopperd om bermen ongeschikter te maken voor Kerkuilen. Begrijpelijke gedachte  maar vreselijk kortzichtig! Ja, helaas worden  ze vaak doodgereden omdat ze juist hier jagen! Maar er zijn ook momenten van de nacht dat het rustig op de weg is! En dan zou het zonde zijn dat ook deze kilometers lange foerageerplekken ongeschikt zouden zijn gemaakt voor de kerkuil om te jagen op muizen. Dat kerkuilen juist in die bermen jagen heeft met het extensieve beheer te maken dat het zo'n geschikt jachtterrein is. Dit in contrast met het desastreuze beheer van onze landbouwgebieden! Het verdwijnen van bloemrijke hooilanden, hoogstamfruitboomgaarden, extensief begraasde graslanden, overhoekjes, houtwallen, heggen, ruige perceelsgrenzen en braakliggende akkers in een steeds verder leeggeruimd agrarisch landschap is de doodsteek voor de Kerkuil! Gelukkig zijn er nog steeds mensen die zich het lot van de kerkuilen aantrekken en doen wat ze kunnen doen om ze bijvoorbeeld nestgelegenheid aan te bieden. Het akker beheer rondom de boerderij Mortelshof, met jaren succesvolle kerkuilbroedsels, in Midden-Limburg geeft wat dat betreft een aardig inkijkje hoe het ook anders kan. Op deze manier kleinschalig landbouwbeheer landelijk groots aanpakken lijkt mij dan ook een succes formule en niet alleen voor de kerkuil.
 

Laatste voorkeur.

Soms is het vervelend dat je ongewild op moet staan omdat je blaas vol zit. Eenmaal verlost van de druk sta je dan slaperig in de huiskamer en werp je een blik op de klok.  Okay, het is half vier en juist als ik weer naar bed wil gaan melden de honden zich ook met hetzelfde probleem. Het is buiten verrassend lekker weer. Bijna windstil, volle maan, aangename temperatuur voor de tijd van het jaar en de bosuilen roepen in het landgoed. Ook in twee tuinen verder roept een bosuil. Dan vliegt er een geruisloos silhouet over de tuin en de duistere gestalte land in de grote eik. Dan laat hij zich op een onmiskenbare luidruchtige bosuilenmanier van zich horen!  Terwijl ik zittend op het terras geniet  van het hoorspel merk ik dat ik niet alleen ben: een spurtende bosmuis schiet onder de beukenhaag. Een paar dagen geleden had ik in de tuin de wildcamera voor een holletje met werpheuvel gezet. Dus de bewoner gaat blijkbaar ook iets verder van huis. We gaan maar even een rondje in het landgoed lopen en zie de zon met veel gloed opkomen.

Het begint alweer een beetje licht te worden en eenmaal weer in de keuken even koffie zetten. Dan een knal tegen het keukenraam maar naar buiten kijkend is er niks aan de hand! Schouderophalend ga ik verder met mijn ochtendritueel.  De hond wilt weer even naar buiten. Kwispelt aanwijzend heeft ze de oorzaak van de knal gevonden: een pimpelmeesje  (Cyanistes caeruleus).

Ik pak de levenloze pimpelmees op en leg hem achterin de tuin en wordt zo weer opgenomen in de voedselkringloop.

De koffie is op en het is buiten lekker weer  dus ik besluit om even in de schuiltent te gaan zitten. Er komt van alles zoals koolmees, winterkoninkje , vink,  roodborst, merel, huismus, heggenmus, boomklever, houtduif, Turkse tortelduif, grote bonte specht  en gelukkig een levendige pimpelmees.   Pimpelmezen staan erom bekend dat ze niet veel stil  zitten, dus ook niet voor een foto.  Deze onrustige ADHD  vogeltje zit vrijwel alleen stil als ze dood zijn of tijdens het eten. En dat is vandaag allebei gelukt. Maar eerlijk gezegd  geef ik toch de voorkeur aan die uitdagende laatste.

Linnerweerdse dassen.

Het is bijna niet voor te stellen maar er was een tijd dat de kennis over de verspreiding van de das (Meles meles) in Nederland zeer summier was. Om deze lacune op te vullen besloten de heren Anne van Wijngaarden en Job van de Peppel in 1958 vastberaden om verspreidinggegevens van dassen in Nederland te gaan verzamelen.  Ze slaagde er in om de landelijke verspreiding op burcht nivo in kaart te brengen. Het was geen eenvoudige klus en zeker in een tijd zonder internet. Door deze gegevens heeft dit tweetal de basis voor dassenbescherming in Nederland gelegd. In die tijd pleiten Wijngaarden & Peppel in hun rapport voor een krachtige wetshandhaving, het inrichten van speciale dassenreservaten, het verbieden van de jacht in natuurreservaten en het vergoeden van dassenschade aan de landbouw door de overheid. Ook hebben ze Midden-Limburg bezocht.

Ze vonden langs de linkeroever van de Vlootbeek zes dassenburchten (rode bolletjes). Slechts twee bleken er belopen. Vermoedelijk was er slechts een echt bewoond (grote rode bolletje). In de periode 1963 t/m 1966 was deze burcht elk jaar een kraamburcht. In 1973 was deze burcht slechts tijdelijk belopen. In 1977 en 1979 was de burcht steeds verlaten, in 1980 zelfs grotendeels vervallen. De overige burchten zijn na 1959 niet meer belopen aangetroffen. Op 28-9-1963 zijn op de kraamburcht klemmen en strikken gevonden. Deze en soortgelijke problemen deden zich voor op 27-3-1964, 29-10-1964, 27-1-1965, 14-5-1965 en 4-11-1965. Op 14-6-1973 waren er enkele pijpen dichtgestopt. Tijdens een recent veldbezoek aan de Linnerweerd kwam ik een oude man op een groene scootmobiel tegen en raakte met hem in gesprek. Hij is blijkbaar jager geweest en kon mij, naast de bekende oude locaties, ook nog drie andere oude burchtjes aanwijzen (oranje bolletjes). Maar je hoeft daar niet meer te kijken.... die hebben we vroeger "opgeruimd". En inderdaad hij had gelijk. Ik had niet hoeven te gaan kijken maar je weet maar nooit.  In die "goede oude" tijd ten zuiden en ten oosten van de Linnerweerd was het ook kommer en kwel voor de dassenpopulaties in het Reigersbroek, Linnerheide,  Munningsbosch en in het Roerdal. Het is dan ook geen wonder dat ik zelf tijdens de Landelijke dassencensus in 1990 geen burchten in de Linnerweerd heb aangetroffen. De Linnerweerd is een van de nog weinige natuurlijke uiterwaarden van de Maas die de dans heeft ontsprongen van grootschalige grindwinning. Het gebied is ongeveer 130 hectare groot. Duidelijk herkenbaar in het gebied zijn het Maasterras, de oude Maasmeander, kasteel Heystrum en het landgoed Ravenburg. Het gebied wordt tegenwoordig gebruikt voor populierenaanplant en een aantal agrarische doeleinden. Op het Maasterras ligt het dorp Linne. Door de redelijke verwevenheid van landbouw met natuur is er nog veel te zien zowel op ecologisch als landschappelijk gebied. Door de afwisseling van akkers, weilanden, bosjes, boomgaarden, landgoederen en niet te vergeten de schitterende vrij meanderende Vlootbeek die in de Maas uitmond is het een aantrekkelijk gebied. In de Linnerweerd zijn meerdere onverharde wegen aanwezig, die voor wandelaars en deels voor fietsers vrij toegankelijk zijn. Er zijn ook een paar verharde wegen in de Linnerweerd maar deze zijn gelukkig redelijk verkeersluw. Deze combinatie met goede mogelijkheden om een burcht te graven in de hoogte verschillen van de terrassen was en is de Linnerweerd nog steeds een geschikt leefgebied voor de das. Daarom is het maar goed dat het tij bijna is gekeerd!

Rond 2000 werd er stroomopwaarts van de Vlootbeek een kleine belopen dassenburcht (grote zwarte stip) ontdekt. Met het verstrijken van de jaren is deze burcht steeds groter geworden en kan nu de titel  kraamburcht dragen. Deze burcht ligt strategisch zeer gunstig als voorpost in de opmars naar de Linnerweerd. In 2010 kreeg ik een mailtje van een waarnemer die een das in de schemering over de Linnerweg bij de Vlootbeek had zien oversteken richting de Linnerweerd. Na een slapeloze nacht van opwinding ben ik de volgende vroege ochtend ter plekke gaan kijken. De speurmogelijkheden waren uitstekend dus voordat ik het wist was ik onderweg in de pas van de das. Dat leverde het volgende plaatje op! Trouwens Michiel Brink bedankt voor het mooie drone plaatje ondanks de slechte weersomstandigheden!

De das heeft de Vlootbeek aan de linker oever gevolgd en kwam uit eindelijk  bij de oude dassenburchtlocatie in de Linnerweerd uit. Hier heeft hij hier en daar een beetje gegraven, met zijn neus gewroet en uiteindelijk een keutel in een mestputje achtergelaten. Nu na ruim 35 jaar weer een das op deze oude dassenburchtlocatie, dat is geen toeval! Op de terugweg steekt hij via het bruggetje de Vlootbeek over en loopt over de onverharde Beekerweg. Dan duikt hij de boomgaard in. Uiteindelijk verlaat hij de boomgaard en loopt een stukje over de Ossenbergweg. Daarna steekt de das de Maasbrachterweg over. Via allerlei perceelsgrenzen komt de das op de onverharde Akkerweg en loopt daarna over de Grachtweg parallel aan de Vlootbeek. Omdat bij de N271 aan een kant dassenraster ontbreekt lopen ze gewoon deze drukke provinciale weg over. Via een openstaande poort zonder sluitwerk loopt de das weer veilig onder de nieuwe Rijksweg 73 door.

Vervolgens steekt de das de drukke (gevaarlijke) dubbelspoorlijn Maastricht-Roermond over. Onder deze spoorlijn ligt ook een loopplank maar deze is van beide kanten kapot. Dan is de das via het weiland weer veilig in de buurt van zijn burcht. Wat leren we van deze speurtocht? De ecologische verbinding tussen het Landgoed Rozendaal en de Linnerweerd is nog steeds intact en de fauna voorzieningen onder de A73 en de N271 redelijk voldoen aan de eisen van de das op een paar schoonheidsfoutjes. Na deze speurtocht heb ik wel contact opgenomen met een medewerker van de Gemeente Maasgouw om even van gedachte te wisselen. In 2012 kreeg ik weer een melding maar dit keer van een dode das vrouwtje op de Linnerweg/Vlootbeek. Een pionier voor de herbevolking van de Linnerweerd is zo helaas als verkeersslachtoffer in de kiem gesmoord. Daar baal ik best wel van maar hierdoor zie je wel dat er nog iets wezenlijks ontbreekt aan deze ecologische dasverbinding. Na de begrafenis maar weer een mailtje naar de Gemeente Maasgouw gestuurd dat de aanwezige faunapassage/loopplank onder de Vlootbeekbeek niet door de dassen gevonden wordt die hier recent is aangebracht. In 2014 heb ik de loopplanken voorzien van een dun laagje zand maar de prenten van dassen bleven uit. Zelf denk ik dat de dassen deze voorziening niet kunnen vinden. In vakterm noemt men dit: de voorziening mist daslogica.

In 2015 is Linnerweg eindelijk ingerasterd en is er een dassenrooster zodat het landbouwverkeer ongehinderd gebruik kan blijven maken van de landbouwweg.

Dit dassenrooster lijkt op een veerooster maar de liggers hebben een bredere onderlinge afstand van elkaar en die kan een das niet overbruggen. Dus kan de das hier niet de weg oversteken. Men verwachtte blijkbaar met deze actie dat de dassen gebruik gaan maken van de loopplanken onder de Vlootbeekbrug. Hoera..... zou je zeggen. Inderdaad de dassen steken hier niet over en sindsdien zijn er geen verkeersslachtoffers meer bij deze opening in het dassenraster bij de Linnerweg gevonden. Dus in die zin doet het dassenrooster goed zijn werk. Rond de jaarwisseling 2015-2016 kreeg ik meldingen van twee doodgereden dassen op de Maasbrachterweg en de Linnerweg (rode bolletjes). Bij deze twee meldingen in december en januari  heb ik uiteraard ook meteen gespeurd waar de dassen vandaan komen (looproutes rood). Ja, U raad het vast wel. Ze zijn afkomstig van de burcht uit het Landgoed Rozendaal.

Uit de speurgegevens van december blijkt inderdaad ook dat de das niet over het dassenrooster loopt! Maar helaas aan het probleem van de logische aansluiting van dassenraster naar de loopplanken is niks gedaan. Hierdoor gaan de dassen alternatieve routes zoeken om toch de Linnerweerd in te lopen met dodelijke afloop op de Linnerweg!

Gezien deze drie maal scheepsrecht gegevens lijkt het mij duidelijk dat ook aan dit nieuwe gecreëerde probleem iets gedaan moet worden om erger te voorkomen. De goedbedoelde  faunavoorziening (dassenrooster) die  mede financieel mogelijk is gemaakt door Provincie Limburg, Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, gemeente Maasgouw is,  gezien de twee recente verkeersslachtoffers, in mijn ogen geen echt succes. Sterker nog de combinatie van deze voorzieningen die niet op elkaar aansluiten slaan letterlijk en figuurlijk de plank mis! En hierdoor wordt het probleem van doodrijden verplaats naar een andere locaties. Zoals ook hier  op de Maasbrachterweg in januari 2016.

Op deze manier frustreren ze de herkolonisatie van dassen in de Linnerweerd. Dit kan toch niet de bedoeling zijn! Een geluk bij een ongeluk is dat de twee dassen zijn doodgereden binnen de ecologische verbindingszone (licht groene ondergrond) die in de structuurvisie van de gemeente Maasgouw is vastgesteld. Dat is een gewenste doorkijk naar 2030.

Hopelijk wordt deze zone niet alleen gezien waardevolle ruimtelijke buffer voor de bewoners tussen de bebouwing van Linne en de Clauscentrale. Het zou wenselijk zijn als deze verbindingszone ook daadwerkelijk ecologisch wordt ingericht. Het aanleggen van een logische dassentunnel vlak bij het dassenrooster onder  de Linnerweg en als aanvulling een dassentunnel onder de Maasbrachterweg (zie blauwe pijlen) zal dit probleem eindelijk oplossen en past binnen het beleid van een ecologische verbindingszone. Ik ga er dan ook vanuit dat deze instanties op kort termijn nogmaals in de buidel zullen tasten om er voor te zorgen dat er voor de dassen een veilige vrije toegang tot de Linnerweerd wordt gerealiseerd. Alleen zo biedt dat garanties in de toekomst voor een succesvolle gezonde stabiele dassenpopulatie in de Linnerweerd.

Noordzee kust Roerdalen.

Met het uitlaten van de hond loop ik wel eens over het fietspad langs de Provinciale weg. Overal langs de open zandplekjes in de vegetatie langs het asfalt zie ik alweer jonge kiemplantjes van Deens lepelblad. Deze is misschien wel de meest talrijkste zouttolerante plant die tegenwoordig in het binnenland gevonden kan worden. Naast het Deens lepelblad zijn er meer soorten zoals het vrij onopvallende hertshoornweegbree (Plantago coronopus), die langs gezouten wegen voorkomt.

Hertshoornweegbree komt wereldwijd voor in de kustregio's van Europa, Noord-Afrika en Voor-Azië. In België en Nederland komt deze plant van nature voor, als eenjarige of meerjarige kruidachtige plant. In hun oorspronkelijke leefgebied groeit hertshoornweegbree op ziltige, zandige plekken in duinen, op zeedijken, hoge schorren en groene stranden. Deze groene plant kan tussen de 5 en 20 cm hoog worden. De plant heeft een penwortel. De grondstandige bladeren staan in bladrozetten. Het blad is vlezig of zachtbehaard, enkelvoudig, lijn- tot lintvormig en/of veervormig ingesneden en toegespitst. Het heeft iets weg van een gewei van een edelhert vandaar ook zijn Nederlandse naam. De bladrand is gaaf of getand. De basis van de bladschijf is vleugelvormig. De nerven zijn in een veernervig patroon gerangschikt. De bladsteel is zeer kort of afwezig. De bloemstengel is rechtopstaand of opstijgend, behaard, rond en massief. De bloeiwijze is een aar. De witte bloemen zijn buis- of stervormig en radiair symmetrisch. De bloemen bestaan uit vier kroonbladen en vier kelkbladen. De kroon is even lang of korter dan de kelk. De bloemen hebben vier meeldraden en één stijl met één stempel. De hertshoornweegbree bloeit van juni tot september. Na bevruchting worden er doosvruchten gevormd.

Vroeger at men in de kuststreek Hertshoornweegbree omdat het een gemakkelijk bereikbare, goedkope en vooral gezonde groente was maar tegenwoordig wordt in Nederland Hertshoornweegbree niet veel meer gegeten en dat is op zich best jammer. Het is een Nederlands schoolvoorbeeld van vergeten groenten. Maar in (Noord-)Italië is deze groente altijd al een erg geliefd product geweest. Al minstens 400 jaar is deze "oude" lekkernij hier in cultuur. Italië is dan ook nog steeds wereldwijd de voornaamste leverancier van deze groente. Tegenwoordig is het vooral voor restaurants aantrekkelijk om trendy te voorschijn te komen met originele groenten uit vervlogen tijden. De jonge blaadjes van de Hertshoornweegbree kunnen zowel rauw (in salades) als gekookt worden gegeten. De oudere blaadjes zijn iets minder geschikt voor verwerking in de keuken. De oudere blaadjes zijn namelijk nogal taai. De vorm van deze prachtig, fijn generfd blaadjes van deze "historische" sla zijn echter erg decoratief in een salade.  Maar je kunt ze ook fijn hakken, blancheren en of rauw toevoegen als kruid.  In de keuken is deze plant als basis voor een heerlijke maaltijdsalade geweldig. Vanwege hun fijne aromatische smaak, die je kunt omschreven als: licht bitter, een beetje zuur en een lichte zilte bite zijn ze goed toepasbaar in soepen en sauzen. Hertshoornweegbree is gezond en bevat veel vitamine C, caroteen, vitamine B1 en voedingsvezels. De plant schijnt bloedzuiverende en geneeskrachtige eigenschappen te hebben. Net als de andere Weegbreesoorten bevat de plant in ieder geval (bewezen) antibacteriële eigenschappen. Plukken langs de zoutspatzone van de asfaltweg is af te raden maar geen nood voor de liefhebbers! Hertshoornweegbree is een gemakkelijke plant die zich goed in de tuin laat uitzaaien van maart tot augustus en kan al na zeven tot acht weken worden geoogst. Eet smakelijk!

Hertshoornweegbree gedijen tegenwoordig goed in de Nederlandse verzilte wegbermen. Die planten worden ook wel pekeladventieven genoemd, waarbij de term ‘adventief’ erop wijst dat ze van nature niet op de huidige vindplaatsen in bermen voorkwamen. Het succes van de pekeladventieven schuilt hem precies in het feit dat zij nog kunnen groeien waar andere planten dat niet (meer) aan kunnen. Een smalle strook langs het asfalt krijgt elke winter zoveel zout te verwerken dat de meeste grassen en bloemplanten er afsterven. Vaak zie je in het voorjaar dat de vegetatie er rosbruin verkleurd is. Omdat de pekeladventieven daar nog wel kunnen overleven, hebben ze van andere planten geen concurrentie te vrezen. Ik heb vorig jaar mijn ogen goed de kost gegeven en de groeiplaatsen van hertshoornweegbree in de Gemeente Roerdalen genoteerd.

De rode bolletjes geven de autosnelweg de A73 weer en dat past in het plaatje van de landelijke verspreiding. De oranje-achtige bolletjes zijn de groeiplaatsen langs de Provinciale wegen. En de blauwe bolletjes zijn de gemeentelijke wegen waar ik hertshoornweegbree heb gevonden. Hertshoornweegbree maakt niet alleen een geweldige opmars langs wegen maar wordt ook steeds meer in stedelijke milieus gevonden. In het dorp Sint Odilienberg vindt ik ook Hertshoornweegbree tussen de tegels van de trottoirs en bij de op- en afritten. Hierbij valt het wel op dat vooral de wegen die in de winter voor gladheidbestrijding  meerdere keren met zout zijn bestrooid meer kans hebt om deze plant aan te treffen.

Recent heb ik  op een stuk gazon in een woonwijk hertshoornweegbree gevonden. In het verleden is deze plek gebruikt om hier overtollige afgeschoven sneeuw, van het asfalt, te deponeren. Met het smelten van de sneeuw werd de zoutconcentratie hoger dan in de rest van het gazon. Als de verzouting in de loop der jaren oplost en andere planten weer kans krijgen om te groeien verdwijnt de hertshoornweegbree langzaam door de concurrentie. Hertshoornweegbree is dan ook een goede bruikbare zoutindicator en geeft in feite zoutverontreiniging aan. Dit voorval op kleine schaal laat zien dat het strooien van zout op kort en lang termijn schadelijk is voor het milieu. Dus het advies aan alle wegbeheerders is dan ook om in de winter verstandig om te gaan met de zilte kus  voor het asfalt.

Levende cultuurhoeders.

Vanuit de slaapkamer kijk ik in de vroege ochtend naar het landgoed. Wat een aangename verrassing! Er staat een schaapskudde op het veld. Vorig jaar was hier Engels raai gras ingezaaid voor zaadproductie. In het najaar was dit zijn de zaden geoogst en het gras groeide weer aan. Maar ook "onkruid" kreeg een kleine kans. Om het Engels raaigras in het voorjaar een frisse start te geven heeft de landgebruiker een schaapskudde  ingehuurd.

Het gedomesticeerde schaap stamt af van  verschillende soorten wilde schapen uit de geslacht Ovis. Deze komen in meerdere soorten voor in een gebied dat zich uitstrekt van het Midden-Oosten tot in Azië en verder tot in het oosten van Noord-Amerika. In Azië en in het westen van Iran komt de  moeflon voor. Dit is een zeer vroeg verwilderd schaap. Al deze wilde schapensoorten  worden over het algemeen beschouwd als de wilde voorouders  die een bijdrage hebben geleverd aan ontwikkeling van het gedomesticeerde  schaap. Vanuit het Midden-Oosten heeft het gedomesticeerde schaap zich door mensen geleidelijk over grote delen van de wereld verspreid. In Nederland is het houden van schapen omstreeks 5000 v. Chr. begonnen. Die schapen kunnen er ongeveer hebben uitgezien als de heidschnucke. Uit dit soort type schapen is in de loop van de eeuwen een aantal verschillende rassen ontstaan door natuurlijke selectie aan de verschillende leefomstandigheden zoals grondsoort, klimaat en door fokselectie door de mens. Op basis van het gebruik en de leefomstandigheden delen we de schapenrassen in de heideschapen die ontstaan zijn op voedselarmste gronden en de weideschapen ontwikkeld op voedselrijkere gronden.  Eenmaal in het veld raak ik in gesprek met de schaapsherderin. Ze komt met haar kudde uit Duitsland maar de taal vormt geen barrière. In Duitsland net over de grens heb ik deze kudde ook al eens gezien.  Hier worden ze ingezet voor het beheer van heidegebieden. In haar kudde  lopen daar ook een paar geiten bij. Die knabbelen graag aan jonge boompjes en helpen zo mondjesmaat mee aan het open houden van de heidegebieden. Ze zal een tijdje met haar kudde in het Roerdal verblijven.  De kudde bestaat uit een vrij zeldzame schapenras: witte horenloze heidschnucke.

De stamvader van dit ras is de heidschnucke. De heidschnucke kent zijn oorsprong uit de noordwestelijke deelstaat van Duitsland (Niedersachsen).  Dit ras was in Niedersachsen het belangrijkste schaap op de voedselarme gebieden zoals de Lünenburger Heide. In 1848 bedroeg de populatie ervan nog bijna 400.000 stuks en volgens andere bronnen zouden er het rond 1870 zelfs meer dan 1.500.000 geweest zijn. In de negentiende eeuw trokken grote kudden heideschapen over uitgestrekte ruige terreinen. De voornaamste reden daarvan was dat de dieren mest produceerden. De schapen vraten overdag van de vegetatie en werden ‘s nachts opgestald. De dieren mestten in de stal. De herders mengden de mest met heideplaggen en verspreidden het mengsel daarna over de schrale akkers.

De heidschnucke hoort thuis in het rijtje van kortstaartige Noordwest-Europese schapen en heeft een kenmerkende kop met lichtgebogen profiel. Dat ze weinig eisen stellen en tegen een stootje kunnen heb ik wel gezien in een bitterkoude winter op het winderige Duitse eiland Helgoland.

Het zijn tamelijk kleine lichtgebouwde dieren met fijne poten met erg sterke hoefjes. De ooien wegen ongeveer 45-50 kg en de rammen tussen de  60-75 kg. De schofthoogte varieert van 60 cm voor de ooi tot 67 cm voor de ram. Zowel rammen als ooien zijn gehoornd. Bij de ooien ziet men korte rechte horens. De  rammen hebben prachtig gedraaide horens die groter worden naarmate ze ouder zijn. De onbewolde lichaamsdelen zijn zwart. De jaarlijkse wolproductie gaat van 2 kg bij de ooien tot 3,5 kg bij de rammen, de kleur is grijs (Lüneburger heide) of wit (Oldenburger Münsterland). Op een leeftijd van 18 maanden kunnen de ooien voor de eerste maal gedekt worden, de bronst is wel seizoensgebonden. Eerstejaars ooien laten zich niet altijd dekken, en als het dan toch gebeurt is het meestal vrij laat, januari/februari. Ook bij de oudere ooien is de bronst vrij laat in het seizoen, zodat de lammertijd meestal pas in april begint. Ze hebben zeer goede moedereigenschappen en lammeren meestal gemakkelijk af. De lammeren zijn zwart bij de geboorte, hun wol doet wat aan die van de karakul denken en verkleurt gedurende hun eerste levensjaar. Pas na de eerste scheerbeurt, als het dier ongeveer een jaar oud is, krijgt het zijn kenmerkende grijze kleur. Helaas met de opkomst van kunstmest werden de heideschapen overbodig.  Hun aantal nam snel af. Ook werd er meer woeste grond omgezet in akkers en konden zo de arme zandgronden productief worden voor de voedselvoorziening. Hierdoor werd de schapenhouderij als mestvoorziening onbelangrijk. De neerwaartse spiraal werd daarnaast ook nog eens versterkt doordat er productievere schapenrassen verschenen die dit vrij primitieve ras verdrongen en ze werden met uitsterven bedreigd. Gelukkig gaat het weer, wat de aantallen betreft, beter met de heidschnucke. Er zijn veel liefhebbers van dit sierlijk schapenras. Niet alleen fokkers, hobbyisten maar ook op culinair gebied zijn er nogal wat restaurants die deze delicatesse op hun menukaart hebben staan. Het vlees van de heidschnucke smaakt naar wild en is zeer mals. Bij de heidschnucke gaat het niet zo zeer om kwantiteit maar om kwaliteit van het vlees. Hun klanten weten dit streekgebonden vleesgerecht dan ook zeer te waarderen.

De kudde van witte hoornloze  heidschnucke die achter mijn huis grazen is het resultaat van een fokselectie uit de grijze variant van de heidschnucke die ontstaan is in het begin van de jaren 1900. Bij deze vrij zeldzame variëteit van de witte hoornloze heidschnucke zijn zowel de ooi als de ram hoornloos. Die ochtend werd er ook een lammetje geboren en de navelstreng is nog zichtbaar. Zodra het lammetje  eenmaal goed op de poten stond  werd die al snel door zijn moeder aan de kudde voorgesteld.

Tegenwoordig maken we met behulp van de oude rassen de ontwikkeling van de landbouw en veehouderij van de afgelopen eeuwen op levendige wijze inzichtelijk. De schapen vormen zowel in cultuurhistorisch als in visueel-landschappelijk opzicht een belangrijk element. Daarnaast krijgen de dieren gelukkig weer meer waardering voor de belangrijke functie die ze kunnen vervullen binnen het landschap- en natuurbeheer. Mede door hun grazende aanwezigheid in heide gebieden zorgen ze ervoor dat het typische karakter van dit oude cultuurlandschap in al zijn facetten bewaard blijft voor de volgende generatie.

De laatste prenten van witneus.

Via de mail kreeg ik een berichtje van de Gemeente Roerdalen. Na een tijdje stond ik weer bij de bekende groene koelbox bij de gemeente loods. Ik haal even diep adem voordat ik de  dichtgeknoopte blauwe plastic  openmaak. Na al die jaren ben ik nog steeds niet gewend aan dode dassen (Meles meles). Wat jammer van zo'n mooie gezonde mannelijke das die dit keer op het provinciale asfalt N293 is gesneuveld.  Wat mij meteen opviel is dat deze das een witte vlek op de normaal zwart gekleurde neus heeft.

Terugkijkend in mijn archief vindt ik een filmpje van vorig jaar van een das met ook een witte plek op de neus.  De filmlocatie en de aanrijdingplek liggen hemelsbreed  anderhalve kilometer uit elkaar. Dit kan geen toeval zijn: dit is de zelfde witneusdas.  Hierdoor krijgt zijn dood een extra  persoonlijk tintje. En het is zo jammer omdat de weg opzicht goed is beveiligd door middel van dassenraster.  Op de aanrijdinglocatie zijn er twee grote openingen.  Deze openingen geven toegang naar de akkers voor het  landbouwverkeer en andersom ook ongewilde toegang voor de dassen tot de Heinsbergerweg. Helaas is er (nog) geen andere passende oplossing voor.

Het is te hopen dat er niet meer dassen gebruik gaan maken van deze twee openingen die tegenover elkaar liggen.  In de jaren 80 werd jaarlijks een groot deel (op sommige locaties 25 procent) van de in Nederland aanwezige dassenpopulatie  door het verkeer gedood. Dit gegeven was de aanleiding voor de Nederlandse overheden om een groot aantal uiteenlopende maatregelen te nemen, zoals de aanleg van faunatunnels en de plaatsing van rasters. Het verkeer is de belangrijkste doodsoorzaak van de das. Vanaf 1990 is er een trend te zien van toename van het aantal verkeerslachtoffers. Dit wordt veroorzaakt door een toename van zowel de verkeersintensiteit als ook het aantal dassen. Geschat wordt dat de sterfte door het verkeer de laatste decennia grofweg schommelt tussen de 10 en de 20% ten opzichte van de totale populatie. Omdat niet alle dode dassen worden gemeld en het aantal dassen geschat wordt, kunnen exacte percentages niet gegeven worden.  In de jaren 90 zijn er bij de Heinsbergerweg in het Roerdal gedeeltelijk dassenrasters geplaatst.

Zonder deze beschermende maatregelen voor dassen, zoals rasters (zwarte lijnen), zouden hier vast en zeker meer verkeersslachtoffers zijn gevallen. Zelf wordt ik altijd triest van zo'n vondst en besluit voor de verwerking om de omgeving van de aanrijdinglocatie  en de burcht te gaan bezoeken. Het is een hele troost  dat er nog steeds dassen rondlopen.  Zeker als je ziet hoe intensief de dassen van de Lorberg hun gebied benutten en dat ze ook vaak gevaarlijk dichtbij de Heinsbergerweg lopen. Na drie bezoekjes  heb ik het gebiedje na gelopen en de sporen (prenten, mestputjes, voedselputjes, uitgegraven muizenholletjes en haren in prikkeldraad) op het kaartje gezet (rode puntjes).  De grootste onderdoorgang bij de rivier de Roer onder de roerbrug staan altijd veel prenten. De kleinere onderdoorgang bij de Melicker Leigraaf  is recent door het Waterschap Roer en Overmaas en Provincie Limburg dasvriendelijker gemaakt. Ook deze onderdoorgang  wordt nu redelijk benut door de dassen. Om de aantrekkingskracht te verbeteren zou het mooi zijn als het Waterschap  langs de  Melicker Leigraaf meer begroeiing zou aanplanten richting de onderdoorgang. Uit het kaartje blijkt ook hoe belangrijk het is dat de Melicker Ohe Weg  afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer. Dassen lopen, naast het oversteken, voor het gemak ook over de verharde landbouwwegen.

Bij de veldbezoeken zie ik helaas veel auto's over deze verharde landbouwweg rijden en ik kan mij niet voorstellen dat deze allemaal in het bezit zijn van een ontheffing. Zolang gerichte verkeerscontroles geen prioriteit heeft bij de overheden is een tractorsluis een goed alternatief om dit sluipverkeer een halt toe te roepen. De grote dassenburcht is ondanks het verlies van het mannetje nog steeds belopen.

Vanaf de bewoonde dassenburcht kijk ik richting  de basiliek van het dorp Sint Odilienberg. Meteen zie je ook dat er bij de Melicker Leigraaf groene begeleidende beplanting (behalve een zomereik)  ontbreekt. De rode pijl geeft de onheilsplek op de Heinsbergerweg aan.  Aan de voet van de steilrand  zijn ook nog een paar belopen pijpen van deze grote dassenburcht. Aan het prikkeldraad zitten typische zwart-witte dassenharen. Lopend over de kale maïsstoppel akker vindt ik naast verse prenten ook nog een paar oude prenten. Zijn dit de laatste afdrukken in het veld van witneusdas in de blauwe zak?